Informare privind restituirea de accize

In atentia operatorilor economici


Publicam aici comunicatul emis de ARR cu privire la posibilitatea operatorilor economici de a notifica modificarile ulterioare ale informațiilor prezentate în cererea ințială pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

Publicam aici comunicatul emis de ARR cu privire la utilizarea din data de 20.04.2015 a  sistemului informatic in vederea restituirii de accize.

Prin urmare accesati  aici sistemul informatic in vederea restituirii de accize conform prevederilor H.G. nr. 537/2014, cu modificaile si completarile ulterioare.

Va rugam sa transmiteti observatiile Dvs. cu privire la functionalitatile sistemului catre adresa de e-mail: sesizari.accize@arr.ro

 

Informații privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Modele de cereri/Declarații

Modele de cereri/Declarații privind eligibiltatea

Modele de cereri/Declarații privind restituirea de accize

Întrebări frecvente (FAQ)

Pot solicita înscrierea în Registru operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 2. deţin vehicule eligibile;
 3. în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:
  • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au fost declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
  • atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul efectuării restituirii de accize de către ordonatorul de credite, nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
 4. nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
 5. alimentează vehiculele eligibile:
  • de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor;
  • din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
   1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
   2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;
   3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
   4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

Prin operatori licențiați în România se înțelege:

 1. Operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu;
 2. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare  în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost;
 3. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare  în cazul transportului de persoane contra cost.

Prin operatori licențiați în alte state membre ale U.E. se înțelege:

 1. Operatorii economici care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din caresă rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu;
 2. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, în cazul transportului rutier de mărfuri;
 3. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, în cazul transportului de persoane.

Prin vehicul eligibil în cazul operatorilor licențiați în România se înțelege:

 • În cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • În cazul transportului de persoane, autovehiculele având o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto cu care se efectuează transporturi prin servicii regulate internaționale/naționale, prin servicii regulate speciale internaționale /naționale, prin servicii ocazionale internaționale/naționale, exclusiv transportul public local de persoane așa cum este definit la art. 3, pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, (prin transport public local de persoane se înțelege transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuate in interiorul unei localitati, precum si in limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare, precum si transportul dintre Mun. Bucuresti si localitatile din Jud. Ilfov).

Prin vehicul eligibil în cazul operatorilor licențiați în alte state membre U.E. se înțelege:

 • În cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu masa totală maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • În cazul transportului de persoane, autovehiculele având o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto cu care se efectuează transporturi prin servicii regulate internaționale, prin servicii regulate speciale internaționale, prin servicii ocazionale internaționale.

În cazul operatorilor economici stabiliți în România cererea însoțită de documentele solicitate pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize se depun sau se transmit prin posta la agenția teritorială a A.R.R. care a eliberat operatorului economic licența de transport/licență comunitară/certificatul de transport în cont propriu.

În cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre U.E. cererea însoțită de documentele solicitate pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize se depun sau se transmit prin posta la oricare agenție teritorială a A.R.R.

Adresele celor 42 de agenții teritoriale ale A.R.R. se găsesc aici.

Programul de lucru cu publicul este de Luni până Vineri în intervalul orar: 09:00 – 14:00, în fiecare zi lucrătoare a anului.

Documentele ce se depun pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize, de către operatorii economici stabiliți în România sunt:

 1. Cererea tip, care se poate descărca aici în original
 2. Certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA – în copie
 3. Certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare – în original
 4. Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare – în original
 5. Contractul/Contractele nr. ..........................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz – în copie
 6. Dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România – în copie
 7. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul îndeplineste condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, care se poate descărca aici - în original
 8. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensaţii pentru transport şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) şi h) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare, care se poate descărca aici - în original
 9. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care se poate descărca aici - în original
 10. Lista vehiculelor eligibile care se poate descărca aici - în original

Notă: Pe documentele depuse/transmise în copie, operatorul economic trebuie să înscrie în mod expres următorul text: “Subsemnatul ..............................., cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații, din Codul penal, declar că prezentul act este conform cu originalul”. Acest text va fi însoțit de semnătura reprezentantului legal și ștampila operatorului economic.

În situația în care dosarul este depus la agenția teritorială a A.R.R. iar acesta nu este complet ( lipsește cererea tip și/sau orice alt document) sau documentele nu sunt prezentate în forma solicitată, dosarul nu se înregistrează cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la respingerea dosarului.

În situația în care dosarul este transmis prin poștă la agenția teritorială a A.R.R. nu este complet ( lipsește cererea tip și/sau orice alt document) sau documentele nu sunt prezentate în forma solicitată, angajatul agenției ARR va comunica in scris operatorului economic in termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus l-a respingerea dosarului