ORDIN nr. 861 din 8 iulie 2008

pentru modificarea anexei la <LLNK 12005  2156 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 18 iulie 2008

 

    Având în vedere prevederile <LLNK 11997    19131 302  13 44>art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12005   109180 302  54 58>art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   102 10 201   0 18>Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12008    74180 302   0 57>art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   109180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale <LLNK 11998   625 20 302   1 54>art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul <LLNK 11998    95130 302   6 53>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin <LLNK 12002     3 10 201   0 16>Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12007   367 20 302   5 54>art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

 

    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Anexa la <LLNK 12005  2156 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

 

                         p. Ministrul transporturilor,

                                Septimiu Buzaşu,

                                secretar de stat

 

    Bucureşti, 8 iulie 2008.

    Nr. 861.

 

 

    ANEXĂ

    (Anexa la <LLNK 12005  2156 50EE01   0 22>Ordinul nr. 2.156/2005)

 

                                     TARIFE

                   pentru prestaţiile specifice realizate de

                      Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

*T*                                                                   - lei -

 ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   1.  │Licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu  

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

 │ 1.1. │Eliberarea certificatului de transport în cont propriu │     341    

       │(tarif pentru 5 ani)                                                

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 1.2. │Eliberarea licenţei de transport pentru transportul de │     341    

       │mărfuri (tarif pentru 5 ani)                                       

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 1.3. │Eliberarea licenţei de transport pentru transportul de │     341    

       │persoane (tarif pentru 5 ani)                                      

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

   2.  │Copia conformă a licenţei de transport sau a certificatului de      

       │transport în cont propriu                                           

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

 │ 2.1. │Eliberarea copiei conforme a licenţei de transport sau │     251    

       │a certificatului de transport în cont propriu                      

       │(autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri ori               

       │de persoane (lei/an)                                               

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

   3.  │Licenţa de traseu                                                    

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

 │ 3.1. │Eliberarea licenţei de traseu judeţean - pentru o           123    

       │cursă (tarif pentru 3 ani)                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 3.2. │Eliberarea licenţei de traseu interjudeţean - pentru o │     628    

       │cursă (tarif pentru 5 ani)                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

   4.  │Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier               

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 4.1. │Eliberarea licenţei pentru activităţile desfăşurate de │    3.423   

       │autogară (tarif pentru 5 ani)                                      

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 4.2. │Eliberarea licenţei pentru activităţile de intermediere│    3.423   

       │a operaţiunilor de transport rutier public(tarif pentru│            

       │5 ani)                                                             

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

   5.  │Alte tarife                                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

 │ 5.1. │Înlocuirea licenţei de transport, a certificatului de       113    

       │transport în cont propriu, a copiei conforme a licenţei│            

       │de transport, a copiei conforme a certificatului de                

       │transport în cont propriu, a licenţei de traseu sau a              

       │licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,│            

       │ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea              

       │celei eliberate (lei/buc.)                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.2. │Înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum şi a │     40     

       │autorizaţiilor pentru şcoli de conducători auto,                   

       │ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea              

       │celor eliberate (lei/buc.)                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.3. │Eliberarea copiei conforme a licenţei de transport, a  │tarif iniţial│

       │copiei conforme a certificatului de transport în cont              

       │propriu sau a licenţei pentru activităţi conexe                    

       │transportului rutier, ocazionată de suspendarea celei              

       │eliberate (lei/buc.)                                               

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.4. │Înlocuirea licenţei de transport sau a copiei conforme │     10     

       │a licenţei de transport eliberate conform Ordinului                

       │ministrului transporturilor, construcţiilor şi                     

       │turismului nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor              

       │privind organizarea şi efectuarea transporturilor                  

       │rutiere şi a activităţilor conexe acestora cu                      

       │formularele licenţei de transport pentru transport de              

       │mărfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora                 

       │prevăzute de Ordinul ministrului transporturilor,                  

       │construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 pentru                 

       │aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea                

       │transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe                  

       │acestora, cu modificările şi completările ulterioare               

       │(lei/buc.)                                                         

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.5. │Înlocuirea licenţei de transport, a certificatului de    20% din   

       │transport în cont propriu, a copiei conforme a licenţei│  tariful   

       │de transport, a copiei conforme a certificatului de      iniţial   

       │transport în cont propriu, a licenţei de traseu sau a              

       │licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,│            

       │ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de                 

       │transport/întreprinderii, a adresei sediului social/               

       │domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare │            

       │a vehiculului (lei/buc.)                                           

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.6. │Examinarea în vederea obţinerii certificatului de           14     

       │atestare a taximetriştilor sau susţinerii testului                  

       │periodic de către aceştia (lei/persoană)                           

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.7. │Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru          40     

       │persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv                 

       │activităţi de transport rutier, consilier de siguranţă,│            

       │taximetrist, conducător auto, conducător auto care                 

       │efectuează transport în regim de închiriere, conducător│            

       │auto care efectuează transport de mărfuri periculoase, │            

       │instructor de conducere auto sau profesor de legislaţie│            

       │rutieră, precum şi prelungirea valabilităţii                       

       │certificatului ADR (lei/buc.)                                      

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.8. │Înlocuirea atestatului sau a certificatului pentru        50% din  

       │persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv     │ tariful de 

       │activităţi de transport rutier, consilier de siguranţă,│  eliberare 

       │taximetrist, conducător auto, conducător auto care                  

       │efectuează transport de mărfuri periculoase,                       

       │conducător auto care efectuează transport în regim de              

       │închiriere,instructor de conducere auto sau profesor de│            

       │legislaţie rutieră, ocazionată de schimbarea numelui               

       │titularului (lei/buc.)                                             

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.9. │Extinderea valabilităţii certificatului ADR pentru     │tarif iniţial│

       │conducătorii de autovehicule care efectuează transport │            

       │de mărfuri periculoase (lei/buc.)                                  

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.10.│Avizarea programelor şcolare pentru şcolile de              80     

       │conducători auto (lei/categorie sau subcategorie)                  

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.11.│Avizarea programelor de învăţământ ale cursurilor de        80     

       │pregătire profesională în vederea atestării                        

       │conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi│             

       │sau în regim de închiriere (lei/buc.)                              

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.12.│Eliberarea documentului de control Interbus(lei/carnet)│     56     

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.13.│Eliberarea documentului de control pentru transportul       56     

       │rutier public de persoane prin servicii ocazionale în              

       │trafic naţional (lei/carnet)                                       

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.14.│Eliberarea documentului de control pentru servicii          56     

       │ocazionale între statele membre ale UE sau servicii                

       │ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)                      

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.15.│Eliberarea certificatului pentru transport persoane în │    109     

       │cont propriu în trafic internaţional între statele                 

       │membre UE (lei/buc./an)                                            

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.16.│Activitate de documentare, consultanţă şi actualizare       40     

       │date (lei/oră)                                                     

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

 │ 5.17.│Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea                     

       │cartelelor tahografice                                              

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

 │5.17.1│Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani) │    231     

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │5.17.2│Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor             231     

       │tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2),                 

       │art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din anexa              

       la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor │            

       │şi turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor               

       │tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea                 

       │şi înnoirea cartelelor tahografice (lei/buc.)                      

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │5.17.3│Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor             205     

       │tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1),                 

       │art. 11 alin. (1) sau ale art. 13 alin. (1) din anexa              

       la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor │            

       │şi turismului nr. 116/2006 (lei/buc.)                              

 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

 │ 5.18.│Înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto,│tarif iniţial│

       │ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare               

       │(lei/buc.)                                                         

 └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

*ST*

__________

    *) <LLNK 12005  1987 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, a fost abrogat prin <LLNK 12006  1892 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.

 

                                      ----