ORDIN nr. 2.258 din 28 decembrie 2005

pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2006 

 

 

    În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi ale <LLNK 11997    19131 302  13 54>art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12005   109180 302   5 75>art. 5 alin. (3) lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, în baza <LLNK 12004   412 20 302   5 54>art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    în conformitate cu normele şi conditile tehnice privind siguranta rutiera şi protecţia mediului, prevăzute în directivele europene şi în regulamentele CEE/ONU, precum şi în acord cu rezoluţiile Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT),

 

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Vehiculele rutiere cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, destinate transportului internaţional de mărfuri, se clasifica în categoriile de poluare şi de siguranta a circulaţiei, prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Clasificarea prevăzută la alin. (1) se face conform nivelurilor maxime admise de poluare chimica şi sonora, prevăzute în anexa nr. 2a), şi prescripţiilor tehnice şi de siguranta activa/pasiva, prevăzute în anexa nr. 2b).

    (3) Autovehiculele încadrate în categoriile de poluare "A(E4)"-"F", potrivit clasificarii prevăzute în anexa nr. 1, primesc copia conformă a licenţei de transport pentru transporturi internaţionale de mărfuri.

    ART. 2

    (1) Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., certifica încadrarea autovehiculelor în categoriile de poluare "A(E4)" - "F" şi eliberează dovezi de certificare corespunzătoare, având forma şi conţinutul conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a)-3j).

    (2) Certificarea încadrării autovehiculelor, prevăzută la alin. (1), se face în baza certificatelor de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentanta acestuia pentru România, conform prevederilor Rezoluţiei CEMT/CM(2005)/9 Final, a documentelor de omologare de tip ale autovehiculului şi a verificărilor tehnice efectuate conform anexelor nr. 2a) şi 2b).

    (3) Opacitatea gazelor de evacuare se va măsura doar în cazul în care vechimea autovehiculului depăşeşte un an de la data fabricaţiei sau dacă se sesizează vizual un grad ridicat al opacitatii gazelor de evacuare.

    ART. 3

    (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile "C"-"F" au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelata cu data la care s-a măsurat opacitatea gazelor.

    (2) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoria de poluare "B" au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelata cu valabilitatea documentului ce atesta insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

    (3) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare "A(E4)"-"A" se eliberează atât pentru autovehicul, cat şi pentru (semi)remorca tractata de acesta şi au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelata cu valabilitatea certificatului ce atesta insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

    (4) Pentru autovehiculele ce nu prezintă certificatul austriac de zgomot, verificarea insonorizarii se face o data la 2 ani de către R.A.R. prin verificarea conformitatii cu documentele de omologare.

    ART. 4

    (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile "A(E4)"-"B" sunt eliberate de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

    (2) Certificatele de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentantul acestuia pentru România sunt redactate în limbile engleza, franceza şi germană.

    ART. 5

    Certificatele ce atesta controlul tehnic pentru vehiculele încadrate în categoriile "A(E4)"-"A" conform Rezoluţiei CEMT/(2005)/9 Final sunt eliberate de R.A.R. în limbile romana, engleza şi germană, conform anexelor nr. 4a)-4c).

    ART. 6

    Pentru verificarea compatibilitatii sistemului de franare pentru vehiculele încadrate conform <LLNK 12003   211 50BP01   0 83>Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, categoria BC (autotractoare cu sa) şi DA (semiremorci), certificatele de poluare se eliberează doar în ansamblu.

    ART. 7

    În cazul în care vehiculele fac obiectul unui contract de închiriere sau de leasing pentru vehiculele ce circula cu autorizaţie multipla CEMT, este obligatorie prezentarea copiei legalizate după contractul de închiriere/leasing, din care sa rezulte legatura dintre proprietarul vehiculului şi utilizatorul sau (deţinătorul de autorizaţie CEMT). Aceste contracte trebuie sa conţină numele proprietarului şi al utilizatorului, data semnării contractului, durata contractului şi numărul de identificare al vehiculului.

    ART. 8

    (1) Este obligatoriu ca la utilizarea unei autorizaţii multiple CEMT aceasta sa fie însoţită de dovezile de certificare prevăzute în prezentul ordin şi de certificatele de conformitate eliberate de fabricantul vehiculului sau de reprezentanta fabricantului vehiculului în România.

    (2) Pe toată durata valabilităţii dovezilor de certificare este obligatorie respectarea tuturor condiţiilor tehnice iniţiale ce au stat la baza eliberării lor.

    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) sau (2), autorizaţia multipla CEMT se considera invalida.

    ART. 9

    La efectuarea transportului internaţional de mărfuri nu trebuie omisa prezentarea celorlalte documente (inspecţie tehnica periodică internationala, agreere ADR, ATP, autorizaţie pentru transport agabaritic etc.).

    ART. 10

    În cazul în care un operator de transport a fost sancţionat pentru abateri repetate pentru nerespectarea condiţiilor tehnice iniţiale ce au stat la baza obţinerii dovezilor de certificare şi/sau pentru neprezentarea în trafic a dovezilor de certificare şi a celorlalte documente conform Rezoluţiei CEMT/CM (2005)/9 Final, acestuia i se va retrage dreptul de a mai obţine/utiliza autorizaţii CEMT pe o perioada de 2 ani.

    ART. 11

    Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare "A(E3)"-"F", eliberate în conformitate cu prevederile <LLNK 12002  1105 50BP01   0 85>Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.105/2002 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei, sunt considerate valabile dacă au fost eliberate pana la data de 1 ianuarie 2006.

    ART. 12

    Direcţia generală infrastructura şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu R.A.R. şi Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 13

    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 14

    Cu data prezentului ordin, <LLNK 12002  1105 50BP01   0 83>Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.105/2002 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002, se abroga.

    ART. 15

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

                                 Gheorghe Dobre

 

    Bucureşti, 28 decembrie 2005.

    Nr. 2.258.

 

 

  

 

 

 

 ANEXA 1

 

                      CLASIFICAREA AUTOVEHICULELOR T.I.R.

    din categoriile "N2" şi "N3" în funcţie de îndeplinirea reglementărilor

      europene referitoare la protecţia mediului şi siguranta circulaţiei

*T*

*Font 9*

┌────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ Categoria/             Directive europene şi regulamente CEE/ONU            │Opacitate fum conform │

  dovada de  ├────────────────┬────────────────────────-┬─────────────────────┤Directivei nr. 1999/96│

certificare                                                                  şi Directivei    

│(vezi detalii│Poluare CHIMICA │     Poluare FONICA        Condiţii TEHNICE     nr. 1999/52/CE sau 

│anexa nr. 3) │                                                                  R24-03/CEE/ONU   

                                                                                   (m^-1)       

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

             │ Directiva nr.  │Directiva nr. 1999/101/CE│       Conform                            

    A(E4)    │1999/96B/CE sau │R51-02 (CEE/ONU) sau KDV │   CEMT/CM(2005)/9            0,5         

             │R49-03 (EURO 4)   1967*) (anexa nr. 1g)          Final                             

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

             │ Directiva nr.  │Directiva nr. 1999/101/CE│       Conform                            

    A[E(3)]  │1999/96A/CE sau │R51-02 (CEE/ONU) sau KDV │   CEMT/CM(2005)/9            0,80        

             │R49-03 (EURO 3)   1967*) (anexa nr. 1g)          Final                             

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

             │ Directiva nr.        Directiva nr.             Conform                            

      A      │91/542/CEE nivel│   1999/101/CE R51-02      CEMT/CM(2005)/9                        

               B sau R49-02      (CEE/ONU) sau KDV            Final                             

             │nivel B (EURO 2)│  1967*) (anexa nr. 1g)                                            

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤                     

             │ Directiva nr.          Directiva               Conform                            

      B      │91/542/CEE nivel  nr. 92/97/CEE, R51-02     CEMT/CM(2005)/9                        

               A sau R49-02    (CEE/ONU) KDV 1967*)           Final                             

             │nivel A (EURO 1)│     (anexa nr. 1g)                                                

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤                     

             │ Directiva nr.                                                                     

      C      │91/542/CEE nivel│    R51-01 (CEE/ONU)            Conform                            

               B sau R49-02                               R.N.T.R. - 1                          

             │nivel B (EURO 2)│                                                                   

├─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤       CONFORM       

             │ R49-02 nivel A │         R51-01                                    R.N.T.R. - 1    

                (EURO 1)            (CEE/ONU)                                                  

      D      ├────────────────┴─────────────────────────┤       Conform                            

               sau EURO 0 (Directiva nr. 88/77/CEE +       R.N.T.R. - 1                          

             │zgomot conform KDV 1967 (anexa nr. 1g) sau│                                          

                          R51-02 (CEE/ONU)                                                       

├─────────────┼────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────┤                     

                  R49-01         R51-01 (CEE/ONU)                                               

                 (EURO O)           sau R51-00               Conform                            

      E      ├────────────────┴─────────────────────────┤    R.N.T.R. - 1                          

               sau R49-00 (CEE/ONU) + zgomot conform                                             

                   KDV 1967 sau R51-02 (CEE/ONU)                                                 

├─────────────┼────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────┤                     

      F           R49-00              R51-00                 Conform                            

                (CEE/ONU)            (CEE/ONU)            R.N.T.R. - 1                          

└─────────────┴────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

*ST*

 

--------

    *) KDV 1967 = Decretul austriac de aplicare a legii privind autovehiculele rutiere.

 

 

    ANEXA 2a)

 

       NIVELUL MAXIM ADMIS pentru POLUAREA CHIMICA la MOTOARELE DIESEL de

               AUTOVEHICULE din CATEGORIILE "N2" şi "N3" conform

                            REGLEMENTĂRILOR EUROPENE

 

*T*

*Font 9*

┌──-┬────────────────┬──────-┬────────────-┬──────────────────────-┬────────────-┬──────────-┬──────────────┐

   │-                                        Directiva nr.       Directiva  │ Directiva │     OBS.    

     - REGLEMENTĂRI│       │Directiva nr.│  91/542/CEE sau Reg.       nr.         nr.    ├──────────────┤

       -                  │88/77/CEE sau│    CEE/ONU R49-02     │ 1999/96A/CE │1999/96B/CE│              

│Nr.│      -         │R49-00 │ Reg. R49-01 ├────────────┬──────────  ciclurile  │ ciclurile │             

           -       │CEE/ONU│   CEE/ONU     Nivel A   │ Nivel B     ESC+ELR     ESC+ELR     valorile  

   │PARAMETRU -              (EURO-0)     (EURO-1)  │ (EURO-2) │  (EURO-3)   │ (EURO-4)      dintre   

   │ (g/kWh)    -                                                                     │paranteze sunt│

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤    pentru   

│1. │Emisie CO       │ 14,0  │12,3 (11.2)*)│4,9 (4,5)*) │   4,0         2,1         1,5    │omologarea de │

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤    tip a    

│2. │Emisie HC         3,5  │2,6 (2.4)*)  │1,23 (1,1)*)│   1,1        0,66        0,46    │ motoarelor*) │

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤             

│3. │Emisie NO(x)    │ 18,0  │15,8 (14.4)*)│9,0 (8,0)*) │   7,0         5,0         3,5                 

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤

                                       │0,68 (0,61) │   0,15       0,10        0,02    │ Pmax ≤ 85 kW │

│4. │Particule          -        -       ├────────────┤(0,25)^(a)│ (0,13)^(b)             ├──────────────┤

                                       │0,40 (0,36) │                                  │Pmax > 85 kW 

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤

│5. │Opacitate          -        -            -          -          0.8         0.5          -      

└───┴────────────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┘

*ST*

 

---------

    *) KDV 1967 = decretul austriac de aplicare a legii privind autovehiculele rutiere.

 

    (a) Derogare conform Directivei nr. 88/77/CEE, amendata prin Directiva nr. 96/1/CE, valabilă pana la data 30 septembrie 1998 pentru motoarele cu cilindreea unitară < 0.7 dmc şi turatia de putere maxima > 3.000 rpm;

    (b) Derogare conform §6.2.1 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 1999/96/CE pentru motoarele cu cilindreea unitară < 0,75 dmc şi turatia de putere maxima > 3.000 rpm.

 

        NIVELUL MAXIM ADMIS pentru POLUAREA SONORA la AUTOVEHICULELE din

           CATEGORIILE "N2" şi "N3" conform REGLEMENTĂRILOR EUROPENE

 

*T*

*Font 9*

┌────┬──────────────────┬────────────-┬──────────────┬────────────────┬──────────────────────-┐

        - REGLEMENTĂRI│Directiva nr.  Directiva   │ Directiva nr.                        

│Nr. │      -           │ 81/334 CEE  nr. 84/424/CEE  1999/101/CE,                         

│crt.│        -            R51-00      sau R51-01  │ R51-02 CEE/ONU │  OBSERVAŢII (Putere  

              -          CEE/ONU      CEE/ONU    │ sau KDV1967*)          motor)        

    PARAMETRU  -                                │[anexa (nr. 1g)]│                      

├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────────┤

                            -            81             77            Pmax < 75 kW     

    │ Zgomot exterior, ├─────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────────┤

│ 1.   în mers (dBA)       86*1)          83             78       │ 75 kW ≤ Pmax < 150 kW │

                      ├─────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────────────┤

                          88*2)          84             80           Pmax 150 ≥ kW     

└────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────────────┘

*ST*

 

--------

    *) KDV 1967 = decretul austriac de aplicare a legii privind autovehiculele rutiere.

 

    *1) pentru autovehicule de transport mărfuri cu masa maxima autorizata > 3.500 kg.

    *2) pentru autovehicule de transport mărfuri având puterea motorului egala sau mai mare de 147 kW şi cele cu masa  maxima autorizata > 12 tone.

 

 

    ANEXA 2b)

 

 

               PRESCRIPŢII TEHNICE ŞI DE SIGURANTA ACTIVA/PASIVA

              pentru autovehiculele TIR ["A", "A(E3)" şi "A(E4)"]

                  în vederea asigurării siguranţei circulaţiei

 

    În conformitate cu <LLNK 12005  2133 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005) pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinta conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică - RNTR 1, care transpune Directiva Consiliului 96/96/CE, modificată prin Directiva Comisiei 1999/52/CE (pentru certificate "A" şi "A(E3)"), cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 2003/27/CE (pentru categoriile "A(E4)") privind controlul tehnic al autovehiculelor, cu amendamentul CEE/ONU din 13 noiembrie 1997 privind unificarea prescripţiilor tehnice şi condiţii pentru recunoaşterea reciprocă a acestor verificări, completat la 13 noiembrie 2001 prin Rezoluţia CEE/ONU (TRANS/SC1/294/Rev. 5), amendata prin (TRANS/WP1/2001/25), în acord cu Rezoluţia CEMT/CM (2005)/9 Final, vehiculele din categoriile "A", "A(E3)" şi "A(E4)" trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe tehnice*1):

--------

    *1) Prevederile privind cerinţele tehnice la care se face referire în regulamentele şi directivele menţionate la pct. 1-11 din prezenta anexa au fost transpuse în legislaţia nationala prin <LLNK 12003   211 50BP01   0 81>Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    1. Vehiculele şi (semi)remorcile trebuie sa aibă adâncimea profilului anvelopei de minimum 2 mm, în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R54 sau cu Directiva Consiliului 92/23/CEE, cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 2005/11/CE, iar în caz de utilizare a anvelopelor resapate, în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R109.

    2. Vehiculele şi semiremorcile trebuie sa fie dotate cu dispozitive antiincastrare spate, în conformitate cu Regulamentul CEE/ONU R58 sau cu Directiva Consiliului 70/221/CEE, amendata prin Directiva 2000/8/CE.

    3. Vehiculele şi semiremorcile trebuie sa fie dotate cu dispozitive antiincastrare lateral, în conformitate cu Regulamentul CEE/ONU R73 sau cu Directiva Consiliului 89/297/CEE.

    4. Pentru dovezile de certificare "A(E3)" şi "A(E4)" autovehiculele trebuie sa aibă oglinzi pentru vedere în spate, în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R46 sau cu Directiva Consiliului 71/127/CEE, modificată prin Directiva Comisiei 88/321/CEE sau prin Directiva Comisiei 2003/97/CE.

    5. Vehiculele trebuie sa aibă sistemul de iluminare şi cel de semnalizare în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R48 sau cu Directiva Consiliului 76/756/CEE, amendata prin Directiva Comisiei 97/28/CE.

    6. Vehiculele trebuie sa aibă triunghiuri de semnalizare, în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R27.

    7. Vehiculele trebuie sa utilizeze un tahograf, în concordanta cu Normele AETR sau cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu ultimul amendament dat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.056/97 sau Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.135/98.

    Pentru vehiculele ce se încadrează în categoria "A(E4)" tahograful trebuie sa fie în concordanta cu Normele AETR revizuite sau cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu ultimul amendament dat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.056/97 sau Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi prin regulamentele Comisiei (CE) nr. 1.360/2002 şi nr. 432/2004.

    8. Vehiculele trebuie sa aibă limitator de viteza, în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R89 sau cu Directiva Consiliului 92/24/CEE, pentru autovehiculele din categoriile "A(E3)" şi "A(E4)", cerinţele tehnice fiind în concordanta cu amendamentul dat prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/11/CE.

    9. Placutele reflectorizante spate pentru vehiculele grele şi lungi trebuie sa fie în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R70.

    10. Vehiculele trebuie sa fie prevăzute cu sistem de franare de tip antiblocare (ABS), în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R13 sau cu Directiva Consiliului 71/320/CEE, cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 98/12/CE. Sistemele de franare ale autovehiculelor şi (semi)remorcii trebuie sa fie compatibile.

    11. Sistemul de direcţie trebuie sa fie în concordanta cu Regulamentul CEE/ONU R79 sau cu Directiva 70/311 CEE, modificată prin Directiva Consiliului 92/62/CEE (doar pentru categoria "A"), cu amendamentele prevăzute în Directiva Comisiei 1999/7/CE.

 

 

    ANEXA 3a)

 

    Categoria "A E4"

 

    CEMT/CM(2005)9/Final

 

                           Autovehicul "EURO 4 sigur"

 

                                                   Număr .......

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Marca şi tipul autovehiculului:                                                              

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numărul de identificare (VIN):                                                              

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Codul motorului/seria motorului:                                                            

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Conform ordinului Ministrului T.C.T. nr. ..........., M.T.C.T. din România, în calitate de autoritate de stat în transporturi, imputernicim Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sa elibereze prezenta dovada de îndeplinire a condiţiilor tehnice privind protecţia mediului.

 

                                     REGISTRUL AUTO ROMAN

 

    certifica faptul ca autovehiculul descris în acest document corespunde condiţiilor CEMT/CM(2005)/9 Final, pe baza certificatului de conformitate nr. ...... şi a ................. eliberate de către fabricantul sau reprezentantul acestuia pentru România.

 

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Puterea masurata conform: ISO/CCE/UN R.85/Directiva 80/1269/CEE, cu ultimul amendament      

│Directiva 1999/99/CE                                                                        

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Puterea maxima [kW]:                            la turatia:                                 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

                CERINŢE PENTRU NIVELUL DE ZGOMOT ŞI NIVELUL DE POLUARE CHIMICA

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform: CEE/UN R.51/02, Dir. 70/157/CEE, amendata cu             

│Dir. 1999/101/CE                                                                             

├──────────────────────────────-┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

     Valori maxime [dB(A)]              Putere motor            Valori măsurate [dB(A)]   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              77                          ≤ 75 kW                                         

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              78                    > 75 kW şi < 150 kW                                   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              80                         ≥ 150 kW                                         

├───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│la:                                   în:                                                   

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│prin:                                                                                       

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Viteza de apropiere [km/h]:                     în treapta:                                 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot aer comprimat [dB(A)]:                                                                

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot în stationare [dB(A)]:                   la turatia motorului [r/min]:               

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform anexei 1g KDV*1)         1967                              

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot frana de motor [dB(A)]:                                                              

├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│Zgomot înconjurător [dB(A)]:                          │în punctul de măsurare 2:            

                                                      ├──────────────────────────────────────┤

                                                      │în punctul de măsurare 6:            

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Măsurare conform: CEE/UN R.49/03, Directiva 88/77/EEC, cu ultimul amendament prin Directiva 

│1999/96/EC şi în concordanta cu testele după ciclurile ESC şi ELR                           

├──────────────────────────-┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

       Valori maxime             Emisii poluante       │Valori măsurate la omologarea de tip│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       1,5  [g/kWh]                     CO                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       0,46 [g/kWh]                     HC                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       3,5  [g/kWh]                    NOx                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       0,02 [g/kWh]                 Particule                                       [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       0,5  [m-1]                   Opacitate                                       [m-1] 

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Măsurare conform: CEE/UN R. 49/03, Directiva 88/77/EEC, cu ultimul amendament prin Directiva │

│1999/96/EC şi în concordanta cu ciclul ETC*2)                                               

├──────────────────────────-┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

       Valori maxime             Emisii poluante       │Valori măsurate la omologarea de tip│

          [g/kWh]                                                    [g/kWh]              

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

           4,00                         CO                                                

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

           0,55                        NMHC                                               

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

           1,1                        CH4(3)                                              

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

           3,5                         NOx                                                

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

           0,03                     Particule                                             

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

*ST*

 

   Valabilitatea acestui act expira la data de:

 

              Locul                        Data                      Semnatura şi ştampila

 

----------

    *1) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung") = Decret de aplicare a legii austriece privind circulaţia vehiculelor.

    *2) Doar pentru motoare ce utilizează drept combustibil gazele naturale, în conformitate cu ciclul ETC (Directiva 1999/96 CE).

 

 

    ANEXA 3b)

 

    Categoria "A E3"

 

    CEMT/CM(2005)9/Final

 

                           Autovehicul "EURO 3 sigur"

 

                                                       Număr .......

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Marca şi tipul autovehiculului:                                                             

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numărul de identificare (VIN):                                                               

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Codul motorului/seria motorului:                                                            

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Conform ordinului Ministrului T.C.T. nr. 2258/28.12.2005, M.T.C.T. din România, în calitate de autoritate de stat în transporturi, imputernicim Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sa elibereze prezenta dovada de îndeplinire a condiţiilor tehnice privind proiectia mediului.

 

                                     REGISTRUL AUTO ROMAN

 

    certifica faptul ca autovehiculul descris în acest document corespunde condiţiilor CEMT/CM (2005)/9 Final, pe baza certificatului de conformitate nr. ............ şi a .................. eliberate de către fabricantul sau reprezentantul acestuia pentru România.

 

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Puterea masurata conform: ISO/CCE/UN R.85/Directiva 80/1269/CEE, cu ultimul amendament      

│Directiva 1999/99/CE                                                                        

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Puterea maxima [kW]:                            la turatia:                                 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

                CERINŢE PENTRU NIVELUL DE ZGOMOT ŞI NIVELUL DE POLUARE CHIMICA

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform: CEE/UN R.51/02, Dir. 70/157/CEE, amendata cu Dir.        

│1999/101/CE                                                                                 

├──────────────────────────────-┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

     Valori maxime [dB(A)]              Putere motor            Valori măsurate [dB(A)]   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              77                          ≤ 75 kW                                         

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              78                    > 75 kW şi < 150 kW                                   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              80                          ≥ 150 kW                                        

├───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│la:                                   în:                                                    

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│prin:                                                                                       

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Viteza de apropiere [km/h]:                     în treapta:                                 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot aer comprimat [dB(A)]:                                                               

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot în stationare [dB(A)]:                   la turatia motorului [r/min]:               

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform anexei 1g KDV*1)     1967                                 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot frana de motor [dB(A)]:                                                              

├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│Zgomot înconjurător [dB(A)]:                          │în punctul de măsurare 2:            

                                                      ├──────────────────────────────────────┤

                                                      │în punctul de măsurare 6:            

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Măsurare conform: CEE/UN R.49/03, Directiva 88/77/EEC, cu ultimul amendament prin Directiva 

│1999/96/EC şi în concordanta cu testele după ciclurile ESC şi ELR                           

├──────────────────────────-┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

       Valori maxime             Emisii poluante       │Valori măsurate la omologarea de tip│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        2,1 [g/kWh]                     CO                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       0,66 [g/kWh]                     HC                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        5,0 [g/kWh]                    NOx                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

   0,10(0,13)*2) [g/kWh]            Particule                                       [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

         0,8 [m-1]                  Opacitate                                       [m-1] 

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Măsurare conform: CEE/UN R. 49/03, Directiva 88/77/EEC, cu ultimul amendament prin Directiva │

│1999/96/EC şi în concordanta cu ciclul ETC*3)                                               

├──────────────────────────-┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

       Valori maxime             Emisii poluante       │Valori măsurate la omologarea de tip│

          [g/kWh]                                                    [g/kWh]              

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        5,45                            CO                                                

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        0,78                           NMHC                                               

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        1,6                           CH4(3)                                              

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        5,0                            NOx                                                 

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        0,16(0,21)                  Particule                                             

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

*ST*

 

   Valabilitatea acestui act expira la data de:

 

              Locul                        Data                      Semnatura şi ştampila

 

-----------

    *1) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung") = Decret de aplicare a legii austriece privind circulaţia vehiculelor.

    *2) Pentru motoare cu cilindreea unitară sub 0,75 dmc şi turatia de putere mai mare de 3.000 min-1.

    *3) Doar pentru motoare ce utilizează drept combustibil gazele naturale, în conformitate cu ciclul ETC (Directiva 1999/96 CE).

 

 

    ANEXA 3c)

 

    Categoria "A"

 

                        Autovehicul "mai verde şi sigur"

 

                                                          Număr .......

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Marca şi tipul autovehiculului:                                                             

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numărul de identificare (VIN):                                                              

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Codul motorului/seria motorului:                                                             

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Conform ordinului Ministrului T.C.T. nr. 2258/28.12.2005, M.T.C.T. din România, în calitate de autoritate de stat în transporturi, imputernicim Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sa elibereze prezenta dovada de îndeplinire a condiţiilor tehnice privind proiectia mediului.

 

                                     REGISTRUL AUTO ROMAN

 

    certifica faptul ca autovehiculul descris în acest document corespunde condiţiilor CEMT/CM(2005)/9 Final, pe baza certificatului de conformitate nr. ..... şi a .................. eliberate de către fabricantul sau reprezentantul acestuia pentru România.

 

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Puterea masurata conform: ISO/CCE/UN R.85/Directiva 80/1269/CEE, cu ultimul amendament      

│Directiva 1999/99/CE                                                                        

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Puterea maxima [kW]:                            la turatia:                                  

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

 

                CERINŢE PENTRU NIVELUL DE ZGOMOT ŞI NIVELUL DE POLUARE CHIMICA

*T*

*Font 9*

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform: CEE/UN R.51/02, Dir. 70/157/CEE, amendata cu Dir.        

│1999/101/CE                                                                                 

├──────────────────────────────-┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

     Valori maxime [dB(A)]              Putere motor            Valori măsurate [dB(A)]   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              77                           ≤ 75 kW                                        

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              78                    > 75 kW şi < 150 kW                                   

├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

              80                          ≥ 150 kW                                        

├───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│la:                                   în:                                                   

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│prin:                                                                                       

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Viteza de apropiere [km/h]:                     în treapta:                                 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot aer comprimat [dB(A)]:                                                               

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot în stationare [dB(A)]:                   la turatia motorului [r/min]:               

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Nivelul de zgomot măsurat conform anexei 1g KDV*1)      1967                                

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zgomot frana de motor [dB(A)]:                                                              

├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│Zgomot înconjurător [dB(A)]:                          │în punctul de măsurare 2:            

                                                      ├──────────────────────────────────────┤

                                                      │în punctul de măsurare 6:            

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐

│Măsurare conform: CEE/UN R.49/03, Directiva 88/77/EEC, cu ultimul amendament prin Directiva 

│1999/96/EC şi în concordanta cu testele după ciclurile ESC şi ELR                           

├──────────────────────────-┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

       Valori maxime             Emisii poluante       │Valori măsurate la omologarea de tip│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        4,0 [g/kWh]                    CO                                           [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

       1,10 [g/kWh]                    HC                                           [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

        7,0 [g/kWh]                    NOx                                          [g/kWh]│

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

   0,15(0,25)*2) [g/kWh]            Particule                                       [g/kWh]│

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

*ST*

 

  Valabilitatea acestui act expira la data de:

 

              Locul                        Data                      Semnatura şi ştampila

 

---------

    *1) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung") = Decret de aplicare a legii austriece privind circulaţia vehiculelor.

    *2) Pentru motoare cu cilindreea unitară sub 0,75 dmc şi turatia de putere mai mare de 3.000 min-1.

 

 

    ANEXA 3d)

 

    CATEGORIA "B" (Green Lorry)

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                       Număr ....................│┌──────────────────────────────────-┬──────────────────────────────┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

                                                 │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare │                              ││

        Autovehicul "verde" (green lorry)        │├───────────────────────────────────┼──────────────-┬──────────────┤│

       Dovada de îndeplinire a condiţiilor       ││                                   │Cod                          ││

      tehnice*) conform Rezoluţiei CEMT/CM       ││                                   ├───────────────┼──────────────┤│

         (2005)/9 Final pentru aprobarea         ││                                   │Putere (kw)                  ││

     transportului internaţional de mărfuri      ││              MOTORUL              ├───────────────┼──────────────┤│

       între Uniunea Europeană şi România        ││                                   │Turatie (min^-1)              ││

                                                 ││                                   ├──────────────-┬──────────────┤│

                                                 ││                                   │Serie                        ││

                                                 │└───────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────-┐                                      

                                                 ││AUTOVEHICUL                                                      

       Conform ordinului Ministrului TCT,        │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐│

           nr. .......................           ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata 92/97 CEE,     ││

   Ministerul Transporturilor, Construcţiilor    ││R51-02 CEE/ONU şi/sau HDV 1967*1) anexa 1g Larmarmes Kraftfahrzeug││

    şi Turismului din România, în calitate de    ││nr. .......... din data ....................                      ││

       autoritate de stat în transporturi,       │├──────────────────────-┬────────────────────┬─────────────────────┤│

     imputernicim Regia Autonomă "Registrul      ││  Valoare max. admisă  Puterea motorului    Valoare masurata   ││

    Auto Roman" sa elibereze prezenta dovada     ││        (dB(A))                (kW)               (dB(A))       ││

      de îndeplinire a condiţiilor tehnice       │├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤│

          privind protecţia mediului             ││          78                 ≤ 150 kW                           ││

                                                 │├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤│

                                                 ││          80                 > 150 kW                           ││

                                                 │├───────────────────────┼────────────────────┴─────────────────────┤│

                                                 ││la data de:            │în:                                       ││

                                                 │├───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│

              REGISTRUL AUTO ROMAN               ││prin:                                                             ││

                                                 │├────────────────────────────────────-┬────────────────────────────┤│

    certifica faptul ca autovehiculul descris    ││Viteza de apropiere (km/h):          │Treapta de viteza:          ││

    în acest document corespunde condiţiilor     │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│

   Rezoluţiei CEMT/CM (2005)/9 Final, pe baza    ││Zgomot frana de motor (dB(A)):                                    ││

       ..................................        │├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│

       eliberate de către fabricantul sau        ││                                │în punctul de măsurare 2:        ││

     reprezentantul acestuia pentru România      ││Zgomot înconjurător (dB(A)):    ├─────────────────────────────────┤│

                                                 ││                                │în punctul de măsurare 6:        ││

                                                 │├────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot aer comprimat (dB(A)):                                     ││

                                                 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

     Pe baza datelor de la omologarea de tip     ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, R51-02 CEE/ONU şi/sau   ││

           a autovehiculului şi/sau a            ││KDV 1967*1) anexa 1d                                              ││

     certificatului de conformitate emis de      │├──────────────────────────────-┬──────────────────────────────────┤│

      către fabricantul autovehiculului sau      ││Zgomot în stationare (dB(A)):  │la turatia motorului (min^-1):    ││

     reprezentantul acestuia pentru România,     │└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘│

      certificam corectitudinea datelor din      │┌────────────────────────────┐                                     

                 acest document                  ││Poluare chimica motor                                            

                                                 │├────────────────────────────┴────────────────────────────────────-┐│

                                                 ││Măsurare cf. prevederilor Dir. 88/77 CEE modif. cu Dir. 91/542A   ││

                                                 ││CEE sau R49-02/A CEE/ONU                                          ││

                                                 │├──────────────────────-┬──────────-┬──────────────────────────────┤│

                                                   Valoare max. admisă     Noxe    │Valoare max. prevăzută pentru ││

                                                 ││        (g/kWh)                     producţia de serie (g/kwh)  ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││           4,9             CO                                   ││

        Valabilitatea acestui act expira         │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

        la data de .....................         ││          1,23             HC                                   ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││           9,0            NO(x)                                 ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││P(max) ≤ 85 kW: 0,68   │ Particule │                              ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││P(max) > 85 kW: 0,40   │ Particule │                              ││

                                                 │└───────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘│

│────────────────────────────────────────────────-│*1) - KDV = Kraftfahrgesetz durchfuhrungs verordnung - Decretul de 

   Locul             Data             Nume       │aplicare a legii privind autovehiculele, în Austria                

                                                                                                                    

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

---------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3e)

 

    CATEGORIA "C"

 

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                        Număr ...................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

              Dovada de certificare              ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

      a îndeplinirii condiţiilor tehnice*),      │├──────────────────────────────────┼──────────────-┬───────────────┤│

  privind poluarea chimica şi fonica - conform   ││                                  │Cod                           ││

     cu reglementările europene Dir. 91/542B     ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

     (R49-02B CEE/ONU) respectiv Dir. 70/157     ││                                  │Putere (kw)                   ││

      CEE actualizată prin Dir. 84/424 CEE       ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

   (R51-01 CEE/ONU) şi a masurarii opacitatii    ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

               gazelor de evacuare               ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

                                                 ││                                  │Serie                         ││

                                                 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

       Conform ordinului Ministrului TCT,        ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

            nr. ....................             ││CEE/ONU                                                           ││

   Ministerul Transporturilor, Construcţiilor    │├────────────────────-┬────────────────────-┬──────────────────────┤│

    şi Turismului din România, în calitate de    ││ Valoare max. admisă        Motor           Valoare masurata   ││

       autoritate de stat în transporturi,       ││        (m^-1)                                    (m^-1)        ││

   imputernicim Regia Autonomă "Registrul Auto   │├─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│

     Roman" sa elibereze prezenta dovada de      ││         2,0         │cu aspiratie naturala│                      ││

    îndeplinire a condiţiilor tehnice privind    │├─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│

               protecţia mediului                ││         2,5         │ cu supraalimentare                        ││

                                                 │└─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata cu Dir. 84/424 ││

                                                 ││CEE (R51-01 CEE/ONU)                                              ││

              REGISTRUL AUTO ROMAN               │├──────────────────────-┬────────────────────-┬────────────────────┤│

                                                   Valoare max. admisă    Puterea motorului    Valoare masurata  ││

  certifica faptul ca autovehiculul descris în   ││        (dB(A))                (kW)               (dB(A))       ││

   acest document corespunde Dir. 91/542B CEE    │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│

  (R49-02B CEE/ONU), respectiv Dir. 70/157 CEE   ││          83                   ≤ 150                            ││

         modificată prin Dir. 84/424 CEE         │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│

            (R51-01 CEE/ONU) conform             ││          84                   > 150                            ││

       ..................................        │├───────────────────────┴──────┬──────────────┴────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot în stationare (dB(A)): │la turatia motorului (min^-1):     ││

                                                 │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘│

    Pe baza datelor de la omologarea de tip a    │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

   autovehiculului şi/sau a certificatului de    ││Poluare chimica motor: Măsurare conform Dir. 91/542B CEE sau Dir. ││

     conformitate emis de către fabricantul      ││96/1 CE sau Reg. R49-02B CEE/ONU                                  ││

       autovehiculului sau reprezentantul        │├──────────────────────-┬──────────-┬──────────────────────────────┤│

       acestuia, certificam corectitudinea       ││  Valoare max. admisă     Noxe    │Valoare max. prevăzută pentru ││

           datelor din acest document            ││        (g/kWh)                     producţia de serie (g/kwh)  ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││          4,0              CO                                   ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        ││          1,1              HC                                   ││

        la data de ......................        │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

        Valabilitatea acestui act expira         ││          7,0             NO(x)                                 ││

        la data de ......................        │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││     0,15 (0,25)*1)    │ Particule │                              ││

                                                 │└───────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘│

│────────────────────────────────────────────────-│*1) - pentru motoare cu cilindreea unitară < 0,7 dmc şi turatia    

  Locul              Data          Nume          │nominală de putere > 3.000 rpm conform Dir. 96/1 CE                 

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

---------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3f)

 

    CATEGORIA "D"

    (grupa D1)

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                         Număr ..................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

              Dovada de certificare              ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

  a îndeplinirii condiţiilor tehnice*), privind  │├──────────────────────────────────┼──────────────-┬───────────────┤│

     poluarea chimica şi fonica - conform cu     ││                                  │Cod                           ││

  reglementările europene Dir. 91/542A (R49-02A  ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

       CEE/ONU) respectiv Dir. 70/157 CEE        ││                                  │Putere (kw)                   ││

    actualizată prin Dir. 84/424 CEE (R51-01     ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

  CEE/ONU) - şi a masurarii opacitatii gazelor   ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

                   de evacuare                   ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

                                                 ││                                  │Serie                         ││

                                                 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

       Conform ordinului Ministrului TCT,        ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

         nr. ..........................          ││CEE/ONU                                                           ││

   Ministerul Transporturilor, Construcţiilor    │├────────────────────-┬────────────────────-┬──────────────────────┤│

    şi Turismului din România, în calitate de    ││ Valoare max. admisă        Motor          Valoare masurata    ││

       autoritate de stat în transporturi,       ││        (m^-1)                                  (m^-1)          ││

     imputernicim Regia Autonomă "Registrul      │├─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│

    Auto Roman" sa elibereze prezenta dovada     ││         2,0         │cu aspiratie naturala│                      ││

      de îndeplinire a condiţiilor tehnice       │├─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│

           privind protecţia mediului            ││         2,5         │ cu supraalimentare                        ││

                                                 │└─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70.157/CEE, amendata cu Dir. 84/424 ││

              REGISTRUL AUTO ROMAN               ││CEE (R51-01 CEE/ONU)                                              ││

                                                 │├──────────────────────-┬────────────────────-┬────────────────────┤│

    certifica faptul ca autovehiculul descris    ││  Valoare max. admisă    Puterea motorului    Valoare masurata  ││

    în acest document corespunde Dir. 91/542A    ││        (dB(A))                (kW)               (dB(A))       ││

      CEE (R49-02A CEE/ONU), respectiv Dir.      │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│

   70/157 CEE modificată prin Dir. 84/424 CEE    ││          83                   ≤ 150                            ││

            (R51-01 CEE/ONU) conform             │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│

       ..................................        ││          84                   > 150                            ││

                                                 │├───────────────────────┴──────┬──────────────┴────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot în stationare (dB(A)): │la turatia motorului (min^-1):     ││

    Pe baza datelor de la omologarea de tip a    │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘│

   autovehiculului şi/sau a certificatului de    │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

     conformitate emis de către fabricantul      ││Poluare chimica motor: Măsurare cf. Dir. 91/542A CEE sau R49-02   ││

       autovehiculului sau reprezentantul        ││CEE/ONU                                                           ││

       acestuia, certificam corectitudinea       │├──────────────────────-┬──────────-┬──────────────────────────────┤│

           datelor din acest document            ││  Valoare max. admisă     Noxe    │Valoare max. prevăzută pentru ││

                                                 ││        (g/kWh)                     producţia de serie (g/kwh)  ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││           4,9             CO                                   ││

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││          1,23             HC                                   ││

        Valabilitatea acestui act expira         │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││           9,0            NO(x)                                 ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││P(max) ≤ 85 kW: 0,68   │ Particule │                              ││

                                                 │├───────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤│

│────────────────────────────────────────────────-││P(max) > 85 kW: 0,40   │ Particule │                              ││

   Locul             Data             Nume       │└───────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

---------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3g)

 

    CATEGORIA "D" (grupa D2)

 

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                        Număr ...................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                   Marca şi tipul autovehiculului                                 ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

                                                 ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

      Dovada de Certificare a îndeplinirii       │├──────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤│

         condiţiilor tehnice*), privind          ││                                  │Cod                           ││

      poluarea chimica şi fonica - conform       ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

      cu reglementările europene Dir. 88/77      ││                                  │Putere (kW)                   ││

     (R49-01 CEE/ONU) respectiv Dir. 70/157      ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

       CEE actualizată prin Dir. 92/97 CEE       ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

         (R51-02 CEE/ONU) şi a masurarii         ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

         opacitatii gazelor de evacuare          ││                                  │Serie                         ││

                                                 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

                                                 ││CEE/ONU                                                           ││

                                                 │├────────────────────┬────────────────────-┬───────────────────────┤│

                                                 ││Valoarea max. admisă        Motor           Valoarea masurata   ││

       Conform ordinului Ministrului TCT,        ││       (m^-1)                                   (m^-1)          ││

           nr. ......................            │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

           Ministerul Transporturilor,           ││        2,0         │cu aspiratie naturala│                       ││

        Construcţiilor şi Turismului din         │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

      România, în calitate de autoritate de      ││        2,5         │ cu supraalimentare                         ││

       stat în transporturi, imputernicim        │└────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘│

      Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"      │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

         sa elibereze prezenta dovada de         ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata 92/97 CEE,     ││

        îndeplinire a condiţiilor tehnice        ││R51-02 CEE/ONU şi/sau KDV 1967*1) anexa 1g                        ││

           privind protecţia mediului            ││Larmarmes Kraftfahrzeug nr. ............ din data ................││

                                                 │├────────────────────-┬──────────────────┬─────────────────────────┤│

                                                 ││Valoarea max. admisă  Puterea motor       Valoarea masurata    ││

                                                 ││       (dB(A))              (kW)                (dB(A))         ││

                                                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

              REGISTRUL AUTO ROMAN               ││         78               ≤ 150 kW                              ││

                                                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

  certifica faptul ca autovehiculul descris în   ││         80               > 150 kW                              ││

    acest document corespunde Dir. 88/77 CEE     │├─────────────────────┼──────────────────┴─────────────────────────┤│

   (R49-01 CEE/ONU), respectiv Dir. 70/157 CEE   ││la data de:          │în:                                         ││

     modificată prin Dir. 92/97 CEE (R51-02      │├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤│

                CEE/ONU) conform                 ││prin:                                                             ││

    .........................................    │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│

    şi a ....................................    ││Viteza de apropiere (km/h): │Treapta de viteza:                   ││

                                                 │├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot frana de motor (dB(A)):                                    ││

                                                 │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│

                                                 ││                            │în punctul de măsurare 2:            ││

                                                 ││Zgomot înconjurător (dB(A)):├─────────────────────────────────────┤│

    Pe baza datelor de la omologarea de tip a    ││                            │în punctul de măsurare 6:            ││

     autovehiculului şi/sau a certificatului     │├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│

    de conformitate emis de către fabricantul    ││Zgomot aer comprimat (dB(A)):                                     ││

       autovehiculului sau reprezentantul        │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

       acestuia, certificam corectitudinea       │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

           datelor din acest document            ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata 92/97 CEE,     ││

                                                 ││R51-02 CEE/ONU şi/sau KDV 1967*1) anexa 1d                        ││

                                                 │├────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot în stationare (dB(A)):│la turatia motorului (min^-1):      ││

                                                 │└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Poluare chimica motor. Măsurare conform Dir. 88/77 CEE sau R49-01 ││

                                                 ││CEE/ONU                                                           ││

                                                 │├──────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤│

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        ││   Valoare max. admisă      Noxe  │Valoare max. prevăzută pentru ││

        la data de ......................        ││         (g/kWh)                    producţia de serie (g/kWh)  ││

        Valabilitatea acestui act expira         │├──────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││           11,2              CO                                 ││

                                                 │├──────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││            2,4              HC                                 ││

                                                 │├──────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤│

                                                 ││           14,4           │ NO(x)                                ││

                                                 │└──────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘│

│────────────────────────────────────────────────-│*1) - KDV = Kraftfahrgesetz-durchfuhrungs Verordnung - Decretul de 

    Locul            Data             Nume       │aplicare a legii privind autovehiculele, în Austria.               

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

---------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3h)

 

    CATEGORIA "E" (grupa E1)

 

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                        Număr ...................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

              Dovada de certificare              │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

      a îndeplinirii condiţiilor tehnice*),      ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

      privind poluarea chimica şi fonica -       │├──────────────────────────────────┼──────────────-┬───────────────┤│

     conform cu reglementările europene Dir.     ││                                  │Cod                           ││

      88/77 (R49-01 CEE/ONU) respectiv Dir.      ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

   70/157 CEE actualizată prin Dir. 81/334 CEE   ││                                  │Putere (kW)                   ││

        (R51-00 CEE/ONU) - şi a masurarii        ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

         opacitatii gazelor de evacuare          ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

                                                 ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

                                                 ││                                  │Serie                         ││

       Conform ordinului Ministrului TCT,        │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

           nr. ......................            │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

           Ministerul Transporturilor,           ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

        Construcţiilor şi Turismului din         ││CEE/ONU                                                           ││

      România, în calitate de autoritate de      │├────────────────────┬────────────────────-┬───────────────────────┤│

       stat în transporturi, imputernicim        ││Valoarea max. admisă        Motor          Valoarea masurata    ││

      Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"      ││       (m^-1)                                      (m^-1)       ││

         sa elibereze prezenta dovada de         │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

        îndeplinire a condiţiilor tehnice        ││        2,0         │cu aspiratie naturala│                       ││

           privind protecţia mediului            │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

                                                 ││        2,5         │ cu supraalimentare                         ││

                                                 │└────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘│

                                                                                                                    

              REGISTRUL AUTO ROMAN               │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Măsurarea zgomotului conform Dir. 70/157 CEE, amendata cu Dir.    ││

    certifica faptul ca autovehiculul descris    ││81/334 CEE (R51-00 CEE/ONU)                                       ││

   în acest document corespunde Dir. 88/77 CEE   │├────────────────────-┬──────────────────┬─────────────────────────┤│

   (R49-01 CEE/ONU), respectiv Dir. 70/157 CEE   ││Valoarea max. admisă │Puterea motorului │    Valoarea masurata    ││

     modificată prin Dir. 81/334 CEE (R51-00     ││       (dB(A))              (kW)                (dB(A))         ││

                CEE/ONU) conform                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

   ..........................................    ││         86                ≤ 147                                ││

                                                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

                                                 ││         88                > 147                                ││

       Pe baza datelor de la omologarea de       │├─────────────────────┴──────-┬──────────┴─────────────────────────┤│

         tip a autovehiculului şi/sau a          ││Zgomot în stationare (dB(A)):│la turatia motorului (min^-1):      ││

       certificatului de conformitate emis       │└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘│

      de către fabricantul autovehiculului       │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

          sau reprezentantul acestuia,           ││Poluare chimica motor. Măsurare conform Directivei 88/77 CEE sau 

        certificam corectitudinea datelor        ││R49-01 CEE/ONU                                                    ││

               din acest document                │├──────────────────────-┬────────┬─────────────────────────────────┤│

                                                   Valoare max. admisă    Noxe    Valoare max. prevăzută pentru  ││

                                                 ││        (g/kWh)                   producţia de serie (g/kWh)    ││

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││         12,3             CO                                    ││

        Valabilitatea acestui act expira         │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

        la data de .....................         ││          2,6             HC                                    ││

                                                 │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

│────────────────────────────────────────────────-││         15,8          │ NO(x)                                   ││

   Locul               Data              Nume    │└───────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

--------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3i)

 

    CATEGORIA "E" (grupa E2)

 

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                        Număr ...................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

                                                 ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼──────────────-┬───────────────┤│

                                                 ││                                  │Cod                           ││

              Dovada de certificare              ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

      a îndeplinirii condiţiilor tehnice*),      ││                                  │Putere (kW)                   ││

      privind poluarea chimica şi fonica -       ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

       conform cu reglementările europene        ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

      R49-00 CEE/ONU respectiv Dir. 70/157       ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

       CEE actualizată prin Dir. 92/97 CEE       ││                                  │Serie                         ││

        (R51-02 CEE/ONU) - şi a masurarii        │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

         opacitatii gazelor de evacuare          │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

                                                 ││CEE/ONU                                                           ││

                                                 │├────────────────────┬────────────────────-┬───────────────────────┤│

                                                 ││Valoarea max. admisă        Motor           Valoarea masurata   ││

       Conform ordinului Ministrului TCT,        ││       (m^-1)                                       (m^-1)      ││

           nr. ......................            │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

           Ministerul Transporturilor,           ││        2,5         │cu aspiratie naturala│                       ││

        Construcţiilor şi Turismului din         │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

      România, în calitate de autoritate de      ││        3,0         │ cu supraalimentare                         ││

       stat în transporturi, imputernicim        │└────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘│

      Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"      │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

         sa elibereze prezenta dovada de         ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata 92/97 CEE,     ││

        îndeplinire a condiţiilor tehnice        ││R51-02 CEE/ONU şi/sau KDV 1967*1) anexa 1g                        ││

           privind protecţia mediului            ││Larmarmes Kraftfahrzeug nr. ............ din data ................││

                                                 │├────────────────────-┬──────────────────┬─────────────────────────┤│

                                                 ││Valoarea max. admisă  Puterea motor       Valoarea masurata    ││

                                                 ││       (dB(A))              (kW)                (dB(A))         ││

                                                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

              REGISTRUL AUTO ROMAN               ││         78               ≤ 150 kW                              ││

                                                 │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

        certifica faptul ca autovehiculul        ││         80               > 150 kW                              ││

      descris în acest document corespunde       │├─────────────────────┼──────────────────┴─────────────────────────┤│

      R49-01 CEE/ONU, respectiv Dir. 70/157      ││la data de:          │în:                                         ││

       CEE modificată prin Dir. 92/97 CEE        │├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤│

            (R51-02 CEE/ONU) conform             ││prin:                                                             ││

      ....................................       │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│

      şi a ...............................       ││Viteza de apropiere (km/h): │Treapta de viteza:                   ││

                                                 │├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot frana de motor (dB(A)):                                    ││

                                                 │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│

                                                 ││                            │în punctul de măsurare 2:            ││

                                                 ││Zgomot înconjurător (dB(A)):├─────────────────────────────────────┤│

                                                 ││                            │în punctul de măsurare 6:            ││

       Pe baza datelor de la omologarea de       │├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│

         tip a autovehiculului şi/sau a          ││Zgomot aer comprimat (dB(A)):                                     ││

       certificatului de conformitate emis       │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

      de către fabricantul autovehiculului       │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

          sau reprezentantul acestuia,           ││Măsurarea zgomotului cf. Dir. 70/157 CEE, amendata 92/97 CEE,     ││

        certificam corectitudinea datelor        ││R51-02 CEE/ONU şi/sau KDV 1967*1) anexa 1d                        ││

               din acest document                │├────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┤│

                                                 ││Zgomot în stationare (dB(A)):│la turatia motorului (min^-1):      ││

                                                 │└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

                                                 ││Poluare chimica motor. Măsurare conform Regulamentului R49-00     ││

                                                 ││CEE/ONU                                                           ││

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        │├────────────────────────-┬────────┬───────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││   Valoare max. admisă     Noxe  │ Valoare max. prevăzută pentru ││

        Valabilitatea acestui act expira         ││         (g/kWh)                   producţia de serie (g/kWh)   ││

        la data de .....................         │├─────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│

                                                 ││          14,0              CO                                  ││

                                                 │├─────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│

                                                 ││           3,5              HC                                  ││

                                                 │├─────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│

                                                 ││          18,0           │ NO(x)                                 ││

                                                 │└─────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘│

│ ──────────────────────────────────────────────- │*1) - KDV = Kraftfahrgesetz-durchfuhrungs Verordnung - Decretul de 

   Locul               Data              Nume    │aplicare a legii privind autovehiculele, în Austria                

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

---------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 3j)

 

    CATEGORIA "F"

*T*

*Font 8*

┌────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                        Număr ...................│┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────-┐│

                                                 ││Marca şi tipul autovehiculului                                   ││

                                                 │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│

              Dovada de certificare              ││Nr. identificare/Nr. înmatriculare│                               ││

      a îndeplinirii condiţiilor tehnice*),      │├──────────────────────────────────┼──────────────-┬───────────────┤│

      privind poluarea chimica şi fonica -       ││                                  │Cod                           ││

       conform cu reglementările europene        ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

    R49-00 CEE/ONU respectiv Dir. 70/157 CEE     ││                                  │Putere (kW)                   ││

        actualizată prin Dir. 81/334 CEE         ││             MOTORUL              ├───────────────┼───────────────┤│

        (R51-00 CEE/ONU) - şi a masurarii        ││                                  │Turatie (min^-1)               ││

         opacitatii gazelor de evacuare          ││                                  ├───────────────┼───────────────┤│

                                                 ││                                  │Serie                         ││

                                                 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘│

       Conform ordinului Ministrului TCT,        │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

           nr. ......................            ││Măsurarea opacitatii prin metoda accelerarii libere cf. R24-03    ││

           Ministerul Transporturilor,           ││CEE/ONU                                                           ││

        Construcţiilor şi Turismului din         │├────────────────────┬────────────────────-┬───────────────────────┤│

      România, în calitate de autoritate de      ││Valoarea max. admisă        Motor          Valoarea masurata    ││

       stat în transporturi, imputernicim        ││       (m^-1)                                     (m^-1)        ││

      Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"      │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

         sa elibereze prezenta dovada de         ││        2,5         │cu aspiratie naturala│                       ││

        îndeplinire a condiţiilor tehnice        │├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│

           privind protecţia mediului            ││        3,0         │ cu supraalimentare                         ││

                                                 │└────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘│

                                                 │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

              REGISTRUL AUTO ROMAN               ││Măsurarea zgomotului conform Dir. 70/157 CEE, amendata cu Dir.    ││

                                                 ││81/334 CEE (R51-00 CEE/ONU)                                       ││

        certifica faptul ca autovehiculul        │├────────────────────-┬──────────────────┬─────────────────────────┤│

      descris în acest document corespunde       ││Valoarea max. admisă │Puterea motorului │    Valoarea masurata    ││

      R49-00 CEE/ONU, respectiv Dir. 70/157      ││       (dB(A))              (kW)                (dB(A))         ││

       CEE modificată prin Dir. 81/334 CEE       │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

            (R51-00 CEE/ONU) conform             ││         86               ≤ 147 kW                              ││

   ..........................................    │├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤│

                                                 ││         88               > 147 kW                              ││

                                                 │├─────────────────────┴──────────┬───────┴─────────────────────────┤│

    Pe baza datelor de la omologarea de tip a    ││Zgomot în stationare (dB(A)):   │la turatia motorului (min^-1):   ││

   autovehiculului şi/sau a certificatului de    │└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘│

     conformitate emis de către fabricantul      │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

       autovehiculului sau reprezentantul        ││Poluare chimica motor. Măsurare conform Regulamentului R49-00     ││

       acestuia, certificam corectitudinea       ││CEE/ONU                                                           ││

           datelor din acest document            │├──────────────────────-┬────────┬─────────────────────────────────┤│

                                                   Valoare max. admisă    Noxe    Valoare max. prevăzută pentru  ││

                                                 ││        (g/kWh)                   producţia de serie (g/kWh)    ││

        Măsurarea opacitatii s-a efectuat        │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

        la data de ......................        ││         14,0             CO                                    ││

        Valabilitatea acestui act expira         │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

        la data de .....................         ││          3,5             HC                                    ││

                                                 │├───────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤│

│ ──────────────────────────────────────────────- ││         18,0          │ NO(x)                                   ││

   Locul               Data              Nume    │└───────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

-------

    *) Deţinătorul are obligaţia de a exploata autovehiculul astfel încât acesta sa respecte condiţiile din prezenta dovada.

 

 

    ANEXA 4a)

 

    Număr .......

 

    CEMT/CM(2005)9/Final

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

     Atestat de verificare tehnica anuala în acord cu Directiva 96/96 CE,    

        amendata prin Directiva 1999/52CE, pentru aplicarea rezoluţiei       

                             CEMT/CM(2005)9/FINAL                            

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Numărul de înmatriculare:                                                    

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numărul atestatului de conformitate:                                         

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Marca şi tipul (auto)vehiculului*1):                                          

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numărul de identificare (VIN):                                               

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Codul motor/serie motor*2): ...................../........................... │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

 

                              REGISTRUL AUTO ROMAN

                  Calea Grivitei nr. 391 A, Sector 1 Bucureşti

 

    În calitate de organism tehnic abilitat de către M.T.C.T. din România sa efectueze verificări tehnice la (autovehicule, atesta prin prezenta faptul ca la data precizată mai jos, (auto)vehiculul identificat în acest document îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în rezoluţia CEMT/CM(2005)/9 Final şi în Ordinul M.T.C.T. 2258/28.12.2005.

    Registrul Auto Roman certifica dotarea, respectiv funcţionarea la parametrii impusi a următoarelor elemente, în conformitate cu Directiva 96/96 CE, amendata prin Directiva 1999/52 CE:

    ● Sistemul de franare al (auto)vehiculului (incluzând verificarea compatibilitatii sistemului de franare ABS);

    ● Sistemul de direcţie;

    ● Vizibilitatea;

    ● Luminile, echipamentul electric;

    ● Puntile, rotile, anvelopele şi suspensia (inclusiv adâncimea profilului anvelopelor);

    ● Sasiul şi punctele de fixare la sasiu;

    ● Dispozitivul antiincastrare lateral;

    ● Dispozitivul antiincastrare spate;

    ● Alte echipamente inclusiv:

    ● Triunghi de avertizare*2);

    ● Tahograf;

    ● Limitator de viteza;

    ● Opacitatea - valoarea coeficientului de absorbţie: [m -1]

 

    Locul                    Data                      Semnatura şi ştampila

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    Valabil pana la data de*3)

 

----------

    *1) Valabil şi pentru remorci şi semiremorci.

    *2) Nu se completează pentru (semi) remorci.

    *3) 12 luni de la data verificării tehnice.

 

 

    ANEXA 4b)

 

    CEMT/CM(2005)9/Final

 

    No. of the certificate of roadworthiness test: ......

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

      Certificate of Roadworthiness Test according to the provisions of      

       Directive 96/96/EC, as amended by Directive 1999/52/EC, for the       

                purpose of the Resolution CEMT/CM(2005)9/FINAL               

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Registration Number:                                                         

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Certificate of compliance Number:                                            

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Vehicle Type and Make*1):                                                     

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Vehicle Identification Number (VIN):                                         

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Engine Type/Number*2) ............................/.......................... 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    The Ministry of Transports, Construction and Tourism of România - as State Authority for transports în the vehicle's registration country - delegates, based on the Directive 96/96/EC, the REGISTRUL AUTO ROMAN, as desingned tehnical body and directly supervised by the State of Registration, to issue the certificate of roadworthiness test for the vehicle.

 

 

                            REGISTRUL AUTO ROMAN*3)

                      Calea Grivitei nr. 391 A, Bucharest

    hereby confirms that the said vehicle is în compliance with the provisions of Directive 96/96/EC, as amended by Directive 1999/52/EC, including at least the following items to be compulstory checked, according to its Annex II:

    Braking systems/including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa)

    ● Steering wheel*2) and steering devices

    ● Visibility

    ● Lamps, reflectors and electrical equipment

    ● Axles, wheels, tyres and suspension (including type tread depth)

    ● Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices)

    Other equipment, including:

    ● Warning triangle

    ● Tachograph (presence of and integrity of seals)*2)

    ● Speed limitation device

    ● Nuisances - value of the absorption coefficient: [m -1]

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   Place                        Date                         Signature and stamp

 

    Note: Next roadworthiness test required before*4).

 

----------

    *1) Trailer type, if trailer.

    *2) Not applicable to trailer.

    *3) [Name and address of the Company or Authority].

    *4) 12 months after the date of the test.

 

 

    ANEXA 4c)

 

    CEMT/CM(2005)9/Final

 

    Nr. des Nachweises der technischen Uberwachung ......

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Nachweis der technischen Uberwachung gemass den Bestimmungen der Richtlinie 

       96/96/EG în der Fassung der Richtlinie 1999/52/EG, im Sinne der       

                     CEMT-Resolution CEMT/CM(2005)9/FINAL                    

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Zulaasungsnummer:                                                             

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nummer des Nachweises der Ubereinstimmung:                                   

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Fahrzeugtyp und Marke*1):                                                    

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Fahzeugidentifizierungsnummer (VIN):                                          

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Motortyp/Nummer*2):                                                          

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Das Ministerium fur Beforderung, Bau und Turismus aus Rumanien - als zustandige Behorde în Transport im Zulassungsstaat des Kraftfahrzeuges - bevollmachtigt în Sinne der Richtlinie 96/96/EG, der REGISTRUL AUTO ROMAN der von Zulassungsstaat als technishe Stelle nominiert und direkt uberwacht ist, um Nachweis der tehnischen Uberwachung des Fahrzeuges zu erteilen.

 

 

                            REGISTRUL AUTO ROMAN*3)

                  Cale Grivitei nr. 391 A, Sector 1, Bukarest

 

    bestatigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der Richtlinie 96/96/EG în der Fassung der Richtlinien 1999/52/EG entspricht, einschliesslich zumindest der folgenden Punkte, die gemass Anhang II verpflichtend zu prufen sind:

    ● Bremsanlagen (einschliesslich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhanger und umgekehrt)

    ● Lenkrad*2) und Lenkanlage

    ● Sichtverhaltnisse

    ● Leuchten, Ruckstrahler und elektrische Anlagen

    ● Achsen, Rader, Reifen und Aufhangungen (einschliesslich Reifenprofiltiefe)

    ● Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile (einschliesslich hinterer Unterfahrschutz und seitliche Schutzvorrichtungen)

    ● Sonstige Ausstatung einschliesslich:

    ● Warndreieck*2)

    ● Kontrollgerat (Vorhandensein und Unversehrtheit der Siegel)*2)

    ● Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

    ● Umweltbelastungen*2) - Wert des Absorptionskoeffzienten; [m -1]

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Ort                   Datum                   Unterschrift und Stempel

 

 

    Hinweis: Nachste technische Uberwachung erforderlich vor*4):

 

--------

    *1) Anhangertype, wenn Anhanger.

    *2) Fur Anhanger nicht anwendbar.

    *3) [Name und Anschrift des Unternehmens oder der Behorde].

    *4) 12 Monate nach dem Tag der Prufung.