CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Care sunt condiţiile de autorizare a unei şcoli de conducători auto?

Autorizarea şcolilor de conducători auto se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto prevăzute în anexa nr. 2 la O.M.T.I. nr. 1019/2009:

Art. 6

(1) Autorizarea şcolilor de conducători auto, se face de către Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., numai daca sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii referitoare la:

  1. onorabilitate;
  2. baza materială;
  3. competenţa profesională.

(2) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzuta la alin. (1) lit. a), dacă persoana care conduce si organizează activitatea şcolii de conducători auto, reprezentând şcoala în relaţia cu autorităţile:

  1. nu a fost condamnată pentru infracţiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate;
  2. nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.; o persoana fizica este declarata inaptă pentru a conduce activitatea daca a îndeplinit această funcţie la o şcoala de conducători auto căreia i-a fost anulată autorizaţia, din vina acesteia.

(3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă solicitantul face dovada ca:

  1. deţine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un număr minim de 2 vehicule pentru categoria B, cu excepţia şcolilor de conducători auto prevăzute la art. 5 lit. a), care pot deţine un singur vehicul pentru categoria B; în cazul în care solicită autorizarea si pentru alte categorii, trebuie să deţină minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie. Vehiculele utilizate la pregătirea practică trebuie sa îndeplinească condiţiile şi să aibă dotarea minima necesară prevăzute în anexele nr. 1a si nr. 1b la prezentele norme, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodica efectuată în condiţiile legii, şi să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere.
  2. deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau cu contract de închiriere, spaţii adecvate procesului de învăţământ, care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum şi spaţiul necesar garării vehiculelor, conform prevederilor art. 3. În cazul în care, spaţiul necesar desfăşurării cursurilor este deţinut în proprietate de către asociatul unic sau unul dintre asociaţii scolii de conducători auto, acest spaţiu poate fi transmis spre folosinţă şcolii de conducători auto şi printr-un contract de comodat. Spaţiile deţinute în folosinţă exclusivă si permanentă menţionate anterior, vor fi folosite numai în scop didactic.
  3. are echipamentele şi dotarea tehnico-didactică proprii, corespunzătoare conţinutului programelor şcolare de pregătire teoretica şi instruire practică în conducerea auto, prevăzute în raportul de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(4) Se consideră îndeplinita condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă şcoala face dovada ca:

  1. are angajaţi, cu contract de muncă pe o perioada nedeterminată, cu norma întreagă, minim 2 instructori auto, şi un profesor de legislaţie rutiera atestat; unul dintre instructorii auto sau unul dintre profesorii de legislaţie rutiera poate fi şi desemnat să conducă şi să organizeze activitatea şcolii de conducători auto;
  2. are încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate medicala, unităţi de cruce roşie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract încheiat în condiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".