În atenția operatorilor de transport rutier deținători de Licențe pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț și copii conforme

În cazul unui autovehicul  închiriat din alt stat membru al Uniunii Europene conform art.251 din O.G. nr.27/2011, documentația necesară pentru obținerea copiei conforme este cea prevăzută în secțiunea Acte necesare-Eliberare documente/Licențiere/Poz.2. Eliberare Copii conforme pentru autovehiculele suplimentare față de cele pentru care s-au obținut inițial copii conforme ale licenței transport mărfuri.

1.    În cazul vehiculelor închiriate conform art.251 din O.G. nr.27/2011 din alt stat membru al Uniunii Europene, de tipul remorcă/semiremorcă (pentru care nu se eliberează copie conformă), operatorii de transport rutier de marfă trebuie să se prezinte la agenția teritorială ARR emitentă a licenței comunitare în vederea înregistrării acestora în sistemul informatic, cu următoarele documente:

  • cererea de înregistrare în care să fie nominalizate remorcile/semiremorcile închiriate conform art.251 din O.G. nr.27/2011;
  • contractul de închiriere, în copie, însoțit de traducerea autorizată a acestuia;
  • cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie.
  • documentele în copie anexate cererii, trebuie să fie ştampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

Obs: Având în vedere prevederile art.251 alin. (4)  coroborat cu art.251 alin.(3), durata contractului de închiriere nu trebuie să depăşească o perioadă de maximum două luni consecutive într-un an calendaristic dat.