Informare privind restituirea de accize 2018

În atenția operatorilor economici

Publicăm aici comunicatul emis de ARR referitor la noua schemă de ajutor de stat privind restituirea de accize.

Informații privind sistemul informatizat pentru restituirea de accize.

Accesare sistem informatizat pentru restituirea de accize.

Instructiuni privind utilizarea sistemului informatizat pentru restituirea de accize versiunea 5.

Fisa privind specificatiile tehnice ale dispersorului electronic conform prevederilor art. 5 alin (1) lit. e) pct. (ii).

 

Legislație
 • O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
 Instructiuni privind completarea fisierului in excel si pregatirea fisierului in format CSV necesare genererarii Anexei 2 la Hotararea nr. 549/2018

  Ce insemana fisier excel (.xlsx)?

  Fisierul in format .xlsx este destinat organizarii datelor in randuri si coloane. Acest fisier se descarca pentru un trimestru calendaristic. Acest fisier se completeaza pentru fiecare trimestru in parte.

  Ce inseamna fisier CSV?

  Fisierele in format CSV (Comma separated  values), organizeaza datele cuprinse in acest fisiser prin delimitare cu virgule.

  Cum se completeaza fisierul excel cuprinzand vehiculele eligibile, descarcat din sistemul informatizat?

  Pasul 1

  Se descarca fisierul in calculator de la sectiunea “Generare Documente” butonul “Generare Desfasurator al alimentarilor personalizat in format editabil (.xlsx)”;

  Pasul 2

  In fisierul descarcat se vor completa datele privind alimentarile  efectuate conform capului de tabel existent, dupa cum urmeaza:

  A In coloana “Modul de alimentare” se selecteaza o valoare din lista de selectie, respectiv:

  • SD daca alimentarea este efectuata la o statie de distributie;
  • RP daca alimentarea este efectuata de la rezervorul propriu prin dispersor;

  B In coloana “Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel” se completeaza seria cardului de alimentare sau nr. rezervorului.

    FORMATARE COLOANA:

  IMPORTANT:

  1. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel este format  dintr-un numar din mai mult de 10 cifre, respectivul numar se va completa intre paranteze drepte “[ ]”  Ex. [787845214575652314]
   Rezultat: Numarul este afisat in totalitate dupa generarea Anexei nr. 2.
  2. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel este format    dintr-un numar  din mai putin de 10 cifre se completeaza fara paranteze patrate
   Ex. 787845214
  3. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel contine cel putin o litera sau caracter special  (-, /, \, |, etc.) nu se vor folosi paranteze patrate  [ ]

  C In coloana “Nr. de inmatriculare” se selecteaza o valoare din lista de selectie existenta in aceasta coloana, respectiv se alege din lista nr. de inmatriculare al vehiculului alimentat;

    IMPORTANT: In cazul in care un operator nu regaseste un vehicul in acesta lista, vehicul considerat eligibil, operatorul transmite o sesizare pe adresa de e-mail sesizari.accize@arr.ro

  D In coloana “Serie sasiuNU se aduc modificari, avand in vedere ca seria de sasiu se autocompleteaza la selectia unui vehicul.

  E In coloana “Furnizor combustibil ” se completeaza denumire furnizorului de combustibil cu litere majuscule fara diacritice si fara semne de punctuatie ( punct , virgula, apostrof, cratima, ghilimele, semnul exaclamarii, etc.)

  F In coloana “Statia de alimentare” se completeaza denumirea statiei unde a fost efectuata alimentarea cu litere majuscule fara diacritice si fara semne de punctuatie ( punct , virgula, apostrof, cratima, ghilimele, semnul exaclamarii, etc.)

  G In coloana “Data alimentarii” se selecteaza o data de alimentare din lista de selectie, data alimentarii reprezinta alimentarile zilnice electuate de un vehicul intr-un trimestru calendaristic.

    IMPORTANT: Nu se adauga date calendaristice care nu corespund trimestrului respectiv.

  H In coloana “Cantitatea” se completeaza cantitatea alimentata asa cum se regaseste in anexele la facturile emise de statiile de distributie sau in raportul emis de dispersorul electronic.

    FORMATARE COLOANA: Numar cu doua zecimale, separatorul de zecimale trebuie sa fie punctul

  I In coloana “Factura nr./data”se completeaza nr. facturii si data facturii.

    FORMATARE COLOANA: aaaa-ll-zz (yyyy-mm-dd) Ex. 2018-03-31

  J In coloana “KM” se completeaza asa cum se regaseste in anexele la facturile emise de statiile de distributie sau in raportul emis de dispersorul electronic.

    FORMATARE COLOANA: Numar.

  Pasul 3

  Pregatirea fisierului in format CSV (Comma separated  values), respectiv (Separat de virgule).

  Dupa completarea tuturor informatiilor conform descrierilor anterioare se salveaza  fisierul  denumit RO101010_2018_1_desfasurator.xlsx  ca fisier de tip CSV accesand meniul File/Fisier -> Save as/Salvare ca -> Save as type/Salvare cu tipul si se selecteaza CSV ( Comma Delimited) (*.csv)  sau CSV( Separat de virgule) (*.csv)  rezultand RO101010_2018_1_desfasurator.csv

   

    INFOGRAFIC

  Imagini privind salvarea fisierului CSV se regasesc la sectiunea GENERAREA SI TRANSMITEREA FISIERELOR din Instructiuni privind utilizarea sistemului informatizat pentru restituirea de accize.

Instrucțiuni pentru restituirea de accize pentru operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene

In sensul art. 5 alin. (4) din H.G. 549/2018 operatorii economici licentiati in alte state membre pot sa solicite ei insisi restituirea accizelor ori sa isi desemneze un reprezentant in acest sens, persoana fizica sau juridica.

In vederea restituirii de accize pentru un trimestru calendaristic, operatorul economic /reprezentantul transmite pe suport de hartie la Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. Sediul Central, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, urmatoarele documente :

  1. Cererea de restituire - in original;

  1.1 La denumirea operatorului economic/reprezentantului se completeaza atat denumirea operatorului solicitant al restituirii de accize, cat si denumirea reprezentantului desemnat conform imputernicirii.
  1.2 La numarul de ordine din registrul comertului se completeaza numarul eliberat de autoritatea competenta care a eliberat documentul de inregistrare fiscala atat pentru operatorul economic, cat si pentru reprezentantul desemnat in cazul in care acesta este o persoana juridica.
  1.3 La adresa se completeaza adresa completa atat a operatorului economic, cat si a reprezentantului desemnat.
  1.4 La codul de inregistrare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA se completeaza atat codul de identificare fiscala al operatorului economic, cat si codul de identificare fiscala al reprezentantului desemnat daca acesta este o persoana juridica.
  1.5 Se completeaza datele contului bancar, respectiv codul IBAN unde se efectueaza plata sumei de restituit.

  La rubrica Numele si prenumele se completeaza atat numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic solicitant, cat si numele si prenumele reprezentantului desemnat conform imputernicirii.

  2. Borderoul alimentarilor - in original;

  Se completeaza denumirea operatorului economic solicitant cat si denumirea reprezentantului desemnat;
  Se completeaza codul de inregistrare fiscala al operatorului economic solicitant cat si codul de inregistrare fiscala al reprezentantului desemnat daca acesta este o persoana juridica.
  In rubrica modul de alimentare din tabel, se completeaza strict SD intrucat operatorii economici licentiati in alte state membre pot solicita restituirea de accize pentru alimentarile efectuate la statiile de distributie.

  La rubrica Numele si prenumele reprezentantului legal se completeaza numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic solicitant cat si numele si prenumele reprezentantului desemnat conform imputernicirii.

  3. Imputernicirea si acceptul privind desemnarea ca reprezentant - in original si in doua exemplare;

  Se completeaza cu majuscule, complet si corect, se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de catre reprezentantul desemnat conform imputernicirii.

  4. Declaratie privind efectuarea transportului in cont propriu -  in original;

  Aceasta declaratie se completeaza si se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de reprezentantul desemnat, numai in cazul in care operatorul economic solicitant efectueaza transportul rutier international de marfuri in cont propriu cu vehiculele pentru care solicita recuperarea de accize.

  5. Declaratie privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), g) si h) -  in original;

  Aceasta declaratie se completeaza si se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de catre reprezentantul desemnat conform imputernicirii.

  6. Certificatul de inregistrare fiscala/inregistrare in scopuri de TVA* - in copie;

  7. Dovada detinerii contului bancar unde se solicita restituirea - in copie;

  8. Facturile de achizitie a motorinei - in copie;

  9. Contractul/Contractele, încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor* - in copie;

  10. Scrisorile de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele - C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu - in copie;

*) Documentele se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize ulterioare datei la care a intervenit modificarea.

 

Informații utile

Pot solicita restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 2. deţin vehicule eligibile;
 3. în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:
  • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au fost declaraţi inactivi conform prevederilor Codului de procedură fiscală, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
  • la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  • alimentează vehiculele eligibile:
   • de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;
   • din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
    1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
    2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;
    3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

Prin operatori licențiați în România se înțelege:

 1. Operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu;
 2. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare  în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost;
 3. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare  în cazul transportului de persoane contra cost.

Prin operatori licențiați în alte state membre ale U.E. se înțelege:

 1. Operatorii economici care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu;
 2. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, în cazul transportului rutier de mărfuri;
 3. Operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, în cazul transportului de persoane.

Prin vehicul eligibil în cazul operatorilor licențiați în România se înțelege:

 • În cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • În cazul transportului de persoane, autovehiculele având o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto cu care se efectuează transporturi prin servicii regulate internaționale/naționale, prin servicii regulate speciale internaționale/naționale, prin servicii ocazionale internaționale/naționale, exclusiv transportul public local de persoane așa cum este definit la art. 3, pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare (prin transport public local de persoane se înțelege transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuate in interiorul unei localități, precum si in limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare, precum si transportul dintre Mun. București și localitățile din Jud. Ilfov).

Prin vehicul eligibil în cazul operatorilor licențiați în alte state membre U.E. se înțelege:

 • În cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu masa totală maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • În cazul transportului de persoane, autovehiculele având o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto cu care se efectuează transporturi prin servicii regulate internaționale, prin servicii regulate speciale internaționale, prin servicii ocazionale internaționale.

 

Restituirea de accize pentru operatorii economici licențiați în România

Operatorii economici stabiliți în România depun în Sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat pentru restituirea de accize următoarele documente:

 1. Cererea tip  – Anexa 1 din H.G. nr. 549/2018;
 2. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din H.G. nr. 549/2018;
 3. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f) şi g) din H.G. nr. 549/2018;
 4. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Facturile de achiziție a motorinei;
 6. Borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate - Anexa 2 din H.G. nr. 549/2018;
 7. Certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii cererii de restituire de accize, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. nr. 549/2018;
 8. Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale valabil la data depunerii cererii de restituire de accize, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. nr. 549/2018;
 9. Cerere pentru deschidere  CONT TREZORERIE.
 10. Contractul/Contractele nr. ..........................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor*;
 11. Dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 549/2018;*
 12. Certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA*

* Documentele se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize. Orice modificare ulterioară a informațiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize ulterioare datei la care a intervenit modificarea.

Notă: Modelul cererii de restituire de accize, precum și al documentelor însoțitoare vor fi disponibile prin Sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat pentru restituirea de accize.

 

Restituirea de accize pentru operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene

Operatorii economici străini depun în format de hârtie, la sediul central al A.R.R., următoarele documente:

 1. Cererea tip – Anexa 1 din H.G. nr. 549/2018;
 2. Cerere privind desemnarea unui reprezentant, după caz; 
 3. Acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant pentru îndeplinirea procedurii de restituire;
 4. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f) şi g) din H.G. nr. 549/2018;
 5. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu;
 6. Borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate - Anexa 2 din H.G. nr. 549/2018;
 7. Facturile de achiziție a motorinei;
 8. Copii ale scrisorilor de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele - C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.
 9. Dovada deținerii contului bancar;
 10. Contractul/Contractele nr. ..........................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor*;
 11. Certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA*.

* Documentele se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize ulterioare datei la care a intervenit modificarea.

Notă: Modelul cererii de restituire de accize, precum și al documentelor însoțitoare vor fi disponibile pe site-ul instituției

 

Alte informații

În 35  zile de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare în Sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat pentru restituirea de accize.

În cazul în care operatorul economic nu depune toate documentele necesare pentru restituirea de accize, acesta are posibilitatea ca în termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de restituire, să solicite în Sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor de restituire  în vederea corectării/remedierii neconformităților. După înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii de restituire, operatorul economic depune o nouă cerere de restituire, cu respectarea termenului prevăzut la art.9 alin. (2) din H.G. nr. 549/2018 .