SETRE

SERVICIUL EUROPEAN DE TAXARE RUTIERĂ ELECTRONICĂ (SETRE)

Pentru a elimina dezavantajele existenței pe teritoriul Uniunii Europene a mai multor sisteme electronice de colectare a  tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere care operează cu tehnologii diferite, prin Directiva 2004/52/CE au fost stabilite condițiile care trebuie îndeplinte pentru realizarea interoperabilității sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere din Uniunea Europeană.

 

REGISTRUL SETRE

 

Prin Decizia 2009/750/CE  a  fost definit serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE),  menit să asigure interoperabilitatea la nivel tehnic, contractual și procedural, prin intermediul unui contract unic între clienți și operatorii care furnizează serviciul de tarifare electronică. De asemenea, s-a stabilit că fiecare stat membru păstrează un registru electronic național referitor la următoarele:

- domeniile SETRE aflate pe teritoriul lor;

- furnizorii de servicii care dețin contracte SETRE cu autoritățile care impun taxa rutieră și care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență.

Trebuie menționat faptul că SETRE nu se referă la:

·         sistemele de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu dispun de mijloace electronice de colectare a tarifelor;

·         sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente la bordul vehiculelor;

·         sistemele de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerinţele SETRE sunt disproporţionate în raport cu avantajele.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este desemnată să administreze Registrul național SETRE. 

 

Până în prezent, la Autoritatea Rutieră Română – ARR nu s-au depus solicitări de înregistrare  pentru domenii sau furnizori SETRE.

 

UN CADRU DE REGLEMENTARE  ÎN EVOLUȚIE

Pentru reducerea constrângerilor și complexității, precum și a dificultăților de ordin tehnic, juridic și financiar legate de implemntarea interoperabilității, Comisia Europeană a luat inițiativa revizuirii reglementărilor astfel încât au fost adoptate următoarele documente:

·         Directiva (UE) 2019/520 care trebuie transpusă în dreptul intern până la data de 19 octombrie 2021 și prin care se abrogă Directiva 2004/52/CE de la data de 20 octombrie 2021

·         Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204 care se aplică de la 19 octombrie 2021 și care de la aceiași dată abrogă Decizia 2009/750/CE

ÎNREGISTRAREA FURNIZORILOR SETRE

Procedura de înregistrare a furnizorilor SETRE a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care poate fi accesată aici

De asemenea, un instrument util este furnizat de Ghidul de aplicare a Directivei (CE) nr. 52/2004

 

CADRUL  LEGAL

Reglementări europene

Directiva 2004/52/CE

Decizia 2009/750/CE

Directiva (UE) 2019/520

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204

 

Reglementări naționale

Ordonanța Guvernului nr. 39/2007

Hotărârea Guvernului nr. 766/2014

 

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ:

AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNĂ – A.R.R.

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010873, România

Telefon: +40 21312.15.19 sau +40 213182100

web: www.arr.ro

e-mail: relatii_publice@arr.ro

 

EUROPEAN ELECTRONIC ROAD TOLL SERVICE (EETS)

In order to eliminate the disadvantages of the existence of several electronic toll collection systems in the European Union for the use of road infrastructure operating with different technologies, Directive 2004/52/EC established the conditions to be met for the interoperability of electronic toll systems for use of road infrastructure in the European Union.

 

EETS REGISTER

Decision 2009/750/EC defined the European electronic toll service (EETS), designed to ensure technical, contractual and procedural interoperability through a single contract between customers and operators providing the electronic toll service. It has also been established that each Member State maintains a national electronic register of the following:

- EETS domains located on their territory;

- Service providers holding EETS contracts with tolling authorities operating in their area of ​​competence.

It should be noted that EETS does not refer to:

• charging systems for the use of road infrastructure that do not have electronic means of collecting tariffs;

• electronic charging systems for the use of road infrastructure that do not require the installation of equipment on board vehicles;

• charging systems for the use of small, strictly local road infrastructure, for which the costs of complying with the SETRE requirements are disproportionate in relation to the advantages.

 

Romanian Road Transport Authority - A.R.R. is designated to administer the EETS National Register.

 

So far, no registration applications have been submitted to the Romanian Road Transport Authority - ARR for EETS domains or providers.

 

AN EVOLVING REGULATORY FRAMEWORK

In order to reduce the constraints and complexity, as well as the technical, legal and financial difficulties related to the implementation of interoperability, the European Commission has taken the initiative to revise the regulations so that the following documents have been adopted:

• Directive (EU) 2019/520 to be transposed into national law by 19 October 2021 and repealing Directive 2004/52/EC of 20 October 2021,

• Implementing Regulation (EU) 2020/204 which applies from 19 October 2021 and repealing Decision 2009/750/EC from the same date.

 

REGISTRATION OF EETS SUPPLIERS

The procedure for registering EETS providers was adopted by Government Decision no. 766/2014 on the approval of the Methodological Norms for the implementation of the provisions of Government Ordinance no. 39/2007 on the interoperability of electronic charging systems for the use of road infrastructure, which can be accessed here: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/161198

A useful tool is also provided by the Guide for the application of Directive 52/2004/EC, which can be accessed here: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/media/publications/doc/2011-eets-european-electronic-toll-service_en.pdf

 

LEGAL FRAMEWORK

 

European regulations

Directive 2004/52/EC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0052&qid=1607071585118

Decision 2009/750/EC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0750&qid=1607071709158

Directive 2019/520/UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0520&qid=1607071756810

Implementing Regulation (EU) 2020/204

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0204&qid=1607071828316

 

National regulations

Government Ordinance no. 39/2007

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84774

Government Decision no. 766/2014

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/161196

 

 

 

RESPONSIBLE INSTITUTION:

 

ROMANIAN ROAD TRANSPORT AUTHORITY - A.R.R.

Address:38,  Dinicu Golescu Boulevard, Sector 1, Bucharest, Postal code 010873, Romania

Phone: +40 21312.15.19 or +40 213182100

web: www.arr.ro

e-mail: relatii_publice@arr.ro