Școli de conducători auto

 

Întrebări și răspunsuri privind școlile de conducători auto

Un instructor auto angajat cu normă întregă în cadrul cel puțin al unei școli de conducători auto poate efectua maxim 210 ore de pregătire practică /lună.

Conform prevederilor O.M.T. nr.733/2013, cu modificările și completările ulterioare, o școală de conducători auto trebuie să dispună de cel puţin o sală de pregătire teoretică dotată cu mijloace de învăţământ şi cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevăzute în planul de învăţământ.

Sala de clasă trebuie să fie astfel dimensionată, în funcţie de numărul maxim de cursanţi înscrişi într-o grupă de pregătire, astfel încât să se asigure un volum de 5 m3 şi o suprafaţă efectivă de minim 2 m2 pentru fiecare cursant. În funcţie de numărul maxim de cursanţi înscrişi într-o grupă depregătire, sala de clasă va avea dotări suficiente pentru desfăşurarea în bune condiţii a pregătirii teoretice şi prezentarea tuturor subiectelor prevăzute în programa de învăţământ.

În cazul şcolilor care efectuează pregătirea pentru categoriile C1, C,C1E, CE, D1, D, D1E, DE, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o altă sală de clasă în care se va asigura un volum de 5 m3 şi o suprafaţă efectivă de minim 2 m3 pentru fiecare cursant şi în care va fi predate disciplina "cunoaşterea vehiculelor", având dotarea minimă necesară corespunzătoare.

Conform prevederilor O.M.T. nr.733/2013 cu modificările și completările ulterioare, documentele personalului didactic al școlii de conducători sunt:

 • lista personalului didactic;
 • extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL, pentru fiecare salariat;
 • extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL, pentru fiecare salariat;
 • contractul de prestări de servicii cu o unitate medicală, unităţi de cruce roşie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract încheiat încondiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor";
 • contractul de prestări de servicii cu o unitate medicală, unităţi de cruce roşie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract încheiat încondiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".

În cazul în care, o şcoală de conducători auto solicită o nouă categorie, i se va elibera o nouă autorizaţie inclusiv cu noua categorie, dosarul trebuind să cuprindă în acest caz următoarele documente:

 1. Cerere-tip pentru solicitarea eliberării autorizaţiei (original);
 2. Documentul de plată (original sau copie);
 3. Documentele pentru spaţiile deţinute, cu perioada de valabilitate de minim un an, după caz (copie);
 4. Documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru poligonul utilizat pentru instruirea practică în conducerea auto pentru categoria AM, A1, A2 şi A, după caz (copie).
 5. Documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru spaţiul necesar garării vehiculelor utilizate la pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv şi Tb, după caz (copie);
 6. Lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pentru fiecare categorie solicitată suplimentar, împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează:
  • cartea de identitate din care să rezulte că vehiculul este deţinut cu drept de proprietate sau pe baza unui contract de leasing, caz în care va fi anexată copia contractului de leasing, după caz (copie);
  • certificatul de înmatriculare împreună cu anexa, din care să rezulte că aceasta are inspecţia tehnică periodică valabilă – I.T.P. tip „şcoală” (copie);
  • certificatul de agreare2 valabil (copie);
  • asigurarea obligatorie RCA valabilă (copie);
  • asigurarea pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul autovehiculelor sau pe motocicletă cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere valabilă (copie);
 7. Lista cu instructorul/instructorii auto, atestat/atestaţi corespunzător categoriei solicitate suplimentar, împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează:
  • extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL (copie);
  • cazierul judiciar valabil (copie);
  • atestatul profesional valabil (copie faţă-verso);
  • avizul medical valabil având menţiunea „apt instructor” (copie);
  • avizul psihologic având menţiunea „apt instructor” (copie);
  • declaraţie pe proprie răspundere, în care să se specifice dacă aceştia desfăşoară şi alte activităţi ca angajaţi sau în baza altor tipuri de contracte, precum şi dacă în cadrul acelor societăţi se află în vigoare contracte colective de muncă prin care nu este interzisă prestarea activităţii de instructor auto (original);

  Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

În cazul în care, după eliberarea autorizaţiei, şcoala de conducători auto solicită schimbarea adresei sediului/punctului de lucru/sucursalei/filialei, pe verso-ul autorizaţiei deţinute se va completa la rubrica „Menţiuni speciale” noua adresă, dosarul depus la Agenția ARR trebuind să cuprindă în acest caz următoarele documente:

 1. Cerere-tip pentru solicitarea modificării adresei sediului/punctului de lucru/filialei (original);
 2. Documentul de plată (original sau copie);
 3. Autorizaţia de şcoală de conducători auto deţinută (original);
 4. Documentele pentru spaţiile deţinute, cu perioada de valabilitate de minim un an, după caz (copie);

 5. Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.