Vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone

În conformitate cu prevederile art.3 pct.40 şi pct.41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de transport rutier se definesc astfel:

 1. transport rutier contra cost - transport rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;
 2. transport rutier în cont propriu de mărfuri - transportul rutier de mărfuri efectuat cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după cum urmează:
  • mărfurile transportate aparţin întreprinderii sau au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de întreprinderea respectivă;
  • deplasarea are drept scop transportarea mărfurilor din sau către întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii; - autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de către întreprindere sau pus la dispoziţia acesteia în temeiul unei obligaţii contractuale;
  • vehiculele care transportă mărfurile sunt în proprietatea întreprinderii sau au fost cumpărate în rate sau închiriate de aceasta, cu condiţia ca, în ultimul caz, să îndeplinească condiţiile prevăzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri;
  • transportul nu constituie decât o activitate auxiliară ansamblului de activităţi desfăşurate de întreprindere.

În conformitate cu prevederile art.3 pct.19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prin întreprindere se înțelege - orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale.

Începând cu 21 Mai 2022, numai întreprinderile care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone trebuie să obțină licență comunitară și copie conformă a acesteia, dacă transportul efectuat nu se regăsește ca excepție la art. 11 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare. Au acces la ocupația de operator de transport întreprinderile care utilizează autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone și care efectuează:

 • transport rutier de mărfuri contra cost în trafic internațional
 • Care sunt excepțiile de la aplicarea prevederilor?

  Următoarele tipuri de transporturi și deplasări fără încărcătură efectuate în conexiune cu acestea nu necesită licență comunitară și sunt scutite de la orice autorizare a transportului:
  1. transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
  2. transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt în pană
  3. transporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;
  4. transporturi de mărfuri cu autovehicule, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:
   1. mărfurile transportate aparțin întreprinderii sau au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de întreprinderea respectivă;
   2. deplasarea are drept scop transportarea mărfurilor din sau către întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii;
   3. autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de către întreprindere sau pus la dispoziția acesteia în temeiul unei obligații contractuale;
   4. vehiculele care transportă mărfurile sunt în proprietatea întreprinderii sau au fost cumpărate în rate sau închiriate de aceasta, cu condiția ca, în ultimul caz, să îndeplinească condițiile prevăzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
   5. transportul nu constituie decât o activitate auxiliară ansamblului de activități desfășurate de întreprindere;
  5. transporturi de medicamente, aparate și echipamente medicale, precum și ale altor articole necesare în cazul situațiilor de urgență, în special în cazul catastrofelor naturale.

   

 • transport rutier de mărfuri contra cost în trafic național
 • Care sunt excepțiile de la aplicarea prevederilor?

  1. transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
  2. transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
  3. transporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;
  4. transportul de mărfuri în regim de taxi;
  5. transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale;
  6. transporturi funerare;
  7. deplasări efectuate cu vehicule istorice;
  8. transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenţă;
  9. transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi structurile responsabile cu menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
  10. transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
  11. transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătăţirea tehnologică;
  12. transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
  13. transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere deţinute de acestea, indiferent de capacitate;
  14. transporturi necomerciale de lapte şi stupi de albine.

Pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu efectuat cu autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone, întreprinderea nu trebuie să obțină licență comunitară sau certificat de transport în cont propriu.

Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului și anume:

 1. să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul unui stat membru;
 2. să aibă o bună reputaţie;
 3. să aibă capacitatea financiară adecvată;
 4. să aibă competenţa profesională necesară.
 • Când este îndeplinită cerința privind sediul?
 • În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea cerinţei de a avea un sediu real şi stabil pe teritoriul României, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să aibă un sediu situat pe teritoriul României în incinta căruia îşi păstrează originalele principalelor sale documente de lucru, indiferent dacă acestea sunt în format electronic sau în orice alt format, în special contractele sale de transport, documentele referitoare la vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de muncă, documentele privind asigurările sociale, documentele conţinând date referitoare la operaţiunile de transport alocate conducătorilor auto şi la detaşarea acestora, documentele conţinând date referitoare la cabotaj, la durata de conducere şi perioadele de repaus şi orice alt document la care inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., trebuie să aibă acces, în scopul verificării respectării de către întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă;
  2. să organizeze activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
  3. să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  4. să fie supusă impozitului pe profit/impozitului pe venit şi, după caz, să aibă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplică dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. să dispună de unul sau mai multe vehicule care sunt înmatriculate sau puse în circulaţie şi autorizate pentru utilizare în România, indiferent dacă toate vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de vânzare în rate, de închiriere sau de leasing;
  6. să îşi desfăşoare efectiv şi în permanenţă activităţile administrative şi comerciale cu ajutorul echipamentelor şi instalaţiilor corespunzătoare la sediul situat în România, potrivit lit. a), şi să îşi gestioneze operaţiunile de transport efectiv şi permanent utilizând vehiculele prevăzute la lit. g) cu ajutorul echipamentelor tehnice corespunzătoare situate în România;
  7. să aibă la dispoziţie în permanenţă şi în mod obişnuit un număr de vehicule care respectă condiţiile prevăzute la lit. e) şi de conducători auto al căror loc de staţionare obişnuit se află la un centru operaţional din România; în ambele cazuri numărul acesta este proporţional cu volumul operaţiunilor de transport efectuate de întreprindere.

   

 • Când este îndeplinită cerința privind buna reputație?
 • În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea cerinţei privind buna reputaţie, întreprinderea şi managerul de transport al acesteia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnaţi/condamnat (ă) sau sancţionaţi/sancţionat (ă) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
  2. întreprinderea şi/sau managerul de transport şi-au/şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, fiind declaraţi/declarat (ă) inapţi/inapt (ă) conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, şi a intervenit reabilitarea.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de cel puţin un an de la data pierderii bunei reputaţii şi numai după ce managerul de transport face dovada că a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, pentru redobândirea certificatului de pregătire profesională. (3) Până la luarea măsurii de reabilitare în conformitate cu prevederile alin. (2), certificatul de competenţă profesională al managerului de transport declarat inapt îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.

   

 • Când este îndeplinită cerința privind capacitatea financiară?
 • În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone; c) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.
  2. În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

   

 • Când este îndeplinită cerința privind competența profesională?
 • În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare:

  (1) Pentru respectarea cerinţei privind competenţa profesională, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să desemneze o persoană fizică în funcţia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

   - conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii;

   - are o legătură autentică cu întreprinderea, cum ar fi aceea de a fi un angajat, director, proprietar sau acționar al acesteia, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii persoană fizică, este însăși persoana respectivă;

   - este rezident în Comunitate.

  2. managerul de transport să fie titular al certificatului de competenţă profesională obţinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

  (2) În cazul în care o întreprindere nu îndeplineşte cerinţa privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta poate desemna o persoană fizică care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

  a) întreprinderea să desemneze o persoană fizică rezidentă în Comunitate care îndeplinește cerințele de bună reputație și competență profesională și care este îndreptățită în temei contractual să îndeplinească, în numele întreprinderii, atribuții de manager de transport;

  b) contractul dintre întreprindere și persoana menționată la litera (a) să precizeze sarcinile pe care aceasta din urmă trebuie să le îndeplinească permanent și efectiv și să indice responsabilitățile care îi revin persoanei respective în calitate de manager de transport. Sarcinile care trebuie precizate includ, în special, coordonarea activităților de întreținere a vehiculelor, verificarea contractelor și a documentelor de transport, contabilitatea de bază, alocarea încărcăturilor sau a serviciilor pentru fiecare conducător auto și vehicul și verificarea procedurilor de siguranță.

  c) în calitate de manager de transport, persoana menționată la litera (a) poate să conducă activitățile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule;

  d) persoana menționată la litera (a) îndeplinește sarcinile precizate în exclusivitate în interesul întreprinderii, iar responsabilitățile acesteia sunt exercitate în mod independent față de orice întreprinderi pentru care întreprinderea în cauză efectuează operațiuni de transport.

Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul în care întreprinderea își are sediul. Adresele agențiilor pot fi vizualizate aici. Dupa obtinerea licentei comunitare, solicitarile impreuna cu documentele aferente eliberarii unor noi copii conforme se pot depune si prin servicii poștale cu confirmare de primire sau on-line cu semnătură electronică pe site-ul Autorității Rutiere Române –A.R.R. accesând sistemul informatic disponibil aici.
 • Cererea tip, în original;
 • document doveditor privind deținerea sediului real și stabil unde întreprinderea își păstrează documentele, în copie;
 • document/documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la lit.c) și d) ale art.13 din O.G. nr.27/2011,în copie, respectiv: să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, să fie supusă impozitului pe profit/impozitului pe venit şi, după caz, să aibă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplică dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • documentul privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate, în copie;
 • declaraţie pe propria răspundere a întreprinderii că respectă prevederile art.13 lit.b) din O.G. nr.27/2011, în original;
 • cazierul judiciar al managerului de transport , în original, şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia, în original, din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene, în original;
 • cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în original;
 • document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară, în copie, prevăzut la art.15 al O.G. nr.27/21011 prin care trebuie să demonstreze pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent că:

  - dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;

  În cazul în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacității financiare printr-o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

  În lipsa conturilor anuale certificate, pentru anul înregistrării unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerinţei privind capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară, un document eliberat de o instituţie financiară care stabileşte accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

  Obs:Întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.

 • dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană, în copie.
 • cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare , în copie, cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate conform reglementărilor legale în vigoare.
 • dovada achitării tarifului de eliberare (în contul Agenţiei teritoriale ARR) a licenţei ( 706 lei/10 ani/buc.) si a copiei conforme pentru autovehicule sau ansambluri cu m.t.m.a. care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone (260 lei/an/buc.), în original;
 • consultanţă şi actualizare date 41 lei.
 • Obs: documentele anexate cererii care se transmit în copie, trebuie să fie ştampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

Baza legală

Nu. In cazul transportului rutier contra cost de marfuri cu un autovehicul sau combinatii de vehicule cu masa totala maxima autorizata cuprinsa in 2.5 - 3.5 tone, conducatorul auto nu trebuie sa detina un certificat de calificare initiala sau continua(CPI Marfa sau CPC Marfa).

Nu. Este necesar sa obtina cate o copie conforma a licentei comunitare pentru fiecare autovehicul sau combinatie de vehicule a caror masa totala maxima autorizata este cuprinsa intre 2,5 - 3,5 tone cu care efectueaza transport rutier contra cost de marfuri.