Autorizare

 

Întrebări și răspunsuri TRANSPORT ALTERNATIV

Conform dispozițiilor OUG nr. 49/2019 privind transportul alternativ cu autoturism și conducător auto documentele necesare pentru eliberarea autorizației pentru transportul alternativ, a copiilor conforme ale acesteia și a ecusoanelor sunt următoarele, cu precizarea ca anexele la care se face referire se pot vizualiza si descarca in Sectiunea Utile/Formulare/Transport alternativ:


- eliberarea autorizației pentru transportul alternativ

 1. Cerere eliberare (Anexa 1) (în original);
 2. Certificatul de înregistrare sau certificatul constatator de la Registrul Comerțului din care să reiasă domeniul de activitate (cod CAEN – 4939) (în copie);
 3. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere (în copie);
 4. Certificatul de competență profesională pentru managerul de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (în copie);
 5. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere (în cazul PFA, II, IF) (în copie);
 6. Certificatul de cazier judiciar al conducătorilor auto (valabilitate 6 luni) (în original);
 7. Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (valabilitate 6 luni) (în original);
 8. Avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an) (în cazul persoanelor juridice) (în copie);
 9. Avizul medical și psihologic al persoanei fizice titulare cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an) (în cazul PFA, II, IF) (în copie);
 10. Dovada plății tarifului de eliberare (în valoare de 300 lei);
 11. Taxa consultanță în valoare de 41 lei.

- eliberarea copiei conforme a autorizației pentru transportul alternativ

 1. Cerere eliberare (Anexa 2) (în original);
 2. Autorizația pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto (în copie);
 3. Certificatele de înmatriculare și cărțile de identitate ale autoturismelor pentru care dorește eliberarea (în copie);
 4. Declarație pe propria răspundere (Anexa 3) privind îndeplinirea de către autoturismele nominalizate a condițiilor prevăzute la art. 19 din O.U.G. 49/2019;
 5. Contractele de închiriere, contractele de comodat în forma autentificată sau contractele de leasing ale autoturismelor, după caz (în copie);
 6. Dovada plății tarifului de eliberare în valoare de 100 lei/an;

- eliberarea ecusoanelor pentru transportul alternativ

  Cele 2 ecusoane se eliberează pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conforma, după prezentarea de către operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale.
  În vederea eliberării ecusoanelor, operatorul de transport alternativ va depune o cerere (Anexa 4) însoțită de contractele de afiliere, în copie, încheiate cu cel puțin un un operator al unei platforme digitale.
  Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăţi.
  În vederea autorizării pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ va depune documentele la agenția teritorială ARR din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul, după caz.

La art. 13 alin. (4) din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto se precizează: „(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ:

  • a) permanent, în interiorul localităţii unde îşi are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz;
   
  • b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz, spre alte localităţi.”

 

În conformitate cu prevederile art.11 lit.c) şi d) din O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în „transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăşeşte 3,5 tone”, respectiv în “transportul de mărfuri în regim de taxi”.


În acest sens, vă aducem la cunoştinţă faptul că la art.11 lit.e) şi lit.s) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele:

 • „e) autorizaţie taxi - copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi”.

Totodată, precizăm faptul că în conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.(3) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, „este interzis transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deţine pentru acesta autorizaţie taxi valabilă, potrivit prevederilor alin. (1), ori altă autorizaţie valabilă.”

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, urmează să vă adresaţi primăriei localităţii pe raza căreia aveţi domiciliul sau sediul.

La art. 5 alin. (7) din Metodologia de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere nr. 15134/03.06.2019, în privința vechimii autoturismului care poate fi utilizat la transportul în regim de închiriere, se precizează:


„(7) Copia conformă se eliberează numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei conform art. 11 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de maxim 5 ani şi nu va depăşi termenul de valabilitate al vizei autorizaţiei de transport în regim de închiriere.”

La art. 13 alin. (5) din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, modificată și completată cu Legea nr. 204/2019, se precizează:

„(5) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirării valabilităţii copiei conforme mai puţin de 15 ani vechime de la data fabricaţiei.”

La art. 2 lit. d) și g) din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, modificată și completată cu Legea nr. 204/2019, se precizează:

 • „d) autorizaţie pentru transportul alternativ cu autoturism şi conducător auto, denumită în continuare autorizaţie pentru transportul alternativ - document, eliberat deţinătorului autoturismului, care dă dreptul unui operator de transport alternativ să efectueze, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, transport alternativ pe perioada de valabilitate a acestei autorizaţii;

 • g) copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ cu autoturism şi conducător auto, denumită în continuare copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ - document eliberat deţinătorului autoturismului, care dă dreptul acestuia să utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ pe perioada sa de valabilitate;”

Transportul alternativ se efectuează în condițiile respectării dispozițiilor art. 11 din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, modificată și completată cu Legea nr. 204/2019, respectiv „numai de către operatori de transport alternativ autorizaţi, care deţin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă şi ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă”.


La art. 13 alin. (5) din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, modificată și completată cu Legea nr. 204/2019, se precizează:

 • „(5) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirării valabilităţii copiei conforme mai puţin de 15 ani vechime de la data fabricaţiei.”

De asemenea, la art. 22 alin. (2) și (3) din OUG nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, modificată și completată cu Legea nr. 204/2019 se precizează:

 • „(2) Ecusonul pentru transport alternativ prevăzut la alin. (1) se eliberează de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat în contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ, după prezentarea de către operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere încheiat cu cel puţin un operator al unei platforme digitale.
 • (3) Ecusonul pentru transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze autoturismul astfel identificat şi să efectueze transport alternativ în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (4).”

Având în vedere cele menționate anterior, precum și faptul că la efectuarea transportului alternativ copia conformă și ecusonul trebuie să fie în termen de valabilitate, pe ecuson se va tipări după caz:

 • - data de sfârșit a valabilității copiei conforme - dacă data de sfârșit a valabilității copiei conforme este anterioară datei de sfârșit a valabilității avizului operatorului platformei digitale; copiei conforme.
 • - data de sfârșit a valabilității avizului operatorului platformei digitale - dacă data de sfârșit a valabilității avizului operatorului platformei digitale este anterioară datei de sfârșit a valabilității copiei conforme.