Şcoli conducători auto

Începând cu data de 01.07.2014 şcolile de conducători auto vor introduce toţi cursanţii cu care încheie contracte de şcolarizare în vederea efectuării pregătirii necesare obţinerii permisului de conducere în Registrul Naţional al Cursanţilor. Pâna la data de 15.07.2014 şcolile de conducători auto vor înscrie cursanţii în paralel, atât în Registrul Naţional al Cursanţilor cât şi în Registrul unic de evidenţa a cursanţilor.

Accesul în Registrul Naţional al Cursanţilor se face pe baza unui user si a unei parole obţinute în urma completării formularului electronic de cerere cheie de acces disponibil aici. In urma obtinerii datelor de autentificare accesul in aplicatie se va efectua aici.

Pentru fiecare cursant înscris, aplicaţia va genera un cod unic naţional, cod care va fi menţionat pe celelalte documente şcolare prevăzute în O.M.T. nr.75/2014.

Va rugam sa transmiteti in continuare observatiile dumneavoastra pe adresa de email: raportarionline@arr.ro

In cazul in care este afisata urmatoarea atentionare "There is a problem with this website's certificate" urmati instructiunile disponibile aici

Pentru mai multe informatii privind completarea Registrului National al Cursantilor va rugam sa consultati manualul de utilizare disponibil aici.

Scolile de conducatori auto autorizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR precum si instructorii de pregatire practica autorizati de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

 

  •  Informatii privind scolile de conducători auto in format editabil aici
Dosarul depus la Agenția ARR trebuie să conțină următoarele documente:

I.) În cazul şcolilor de conducători auto organizate conform prevederilor art. 4 lit. a) din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/13.05.2013.
           1.    cerere-tip (original);
           2.    documentul de plată (original sau copie), (tarifele pot fi vizualizate aici);
           3.    certificat de înregistrare eliberat de O.N.R.C. (copie);
           4.    actul constitutiv pentru societăţile comerciale sau regiile autonome ori actul doveditor în cazul şcolilor organizate la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale sau organizate de instituţii de învăţământ particular acreditate, precum şi organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naţionale, din care să rezulte că acestea au ca obiect de activitate pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere – Codul CAEN 8553 Şcoli de conducere (pilotaj) (copie);
           5.    certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. pentru punctul de lucru/sucursala/filială, în cazul în care sala/sălile de pregătire teoretică, sala folosită ca secretariat şi arhivă şi grupul sanitar se află în altă locaţie decât cea în care se află sediul societăţii comerciale/regiei autonome/grupului școlar (copie);
           6.    documentele doveditoare pentru spaţiile deţinute în exclusivitate şi permanent (proprietate, închirie sau comodat, după caz), cu perioada de valabilitate de minim un an, din care să reiasă că şcoala de conducători auto dispune de cel puţin o sală folosită pentru desfăşurarea cursurile de legislaţie rutieră (în cazul în care școala de conducători auto solicită autorizarea pentru cel puțin una din categoriile AM, A1, A2, A, B sau BE) şi suplimentar cel puţin o altă sală folosită pentru desfăşurarea cursurilor de cunoaştere a automobilului (în cazul în care școala de conducători auto solicită autorizarea pentru cel puțin una din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv, Tb);
Observații:
           a) dovedirea deţinerii spaţiilor minime necesare prin contract de comodat poate fi folosită doar în situaţia în care respectivul spaţiu este deţinut de asociatul unic sau de unul dintre asociaţii şcolii de conducători auto.
           b) contractul de închiriere în vederea dovedirii deţinerii spaţiului minim prevăzut anterior încheiat între o persoană fizică şi şcoala de conducători auto trebuie înregistrat la Administraţia Financiară.
           7.    documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru poligonul utilizat pentru instruirea practică în conducerea auto, în situaţia în care şcolile de conducători auto solicită autorizarea şi pentru cel puţin una din categoriile AM, A1, A2 sau A (copie).
           8.    documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru spaţiul necesar garării vehiculelor utilizate la pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv şi Tb;
           9.    lista cuprinzând toate vehiculele utilizate (minim câte un vehicul pentru fiecare din categoriile solicitate) împreună cu următoarele documentele pentru fiecare în parte:
           a) cartea de identitate din care să rezulte că vehiculul este deţinut cu drept de proprietate, excluzând coproprietate, sau pe baza unui contract de leasing, caz în care va fi anexată şi copia contractului de leasing, (copie);
           b) certificatul de înmatriculare împreună cu anexa, din care să rezulte că aceasta are inspecţia tehnică periodică valabilă – ITP tip „şcoală” (copie);
           c) certificatul de agreare valabil; sunt exceptate vehiculele utilizate la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria AM (copie);
           d) asigurarea obligatorie RCA valabilă (copie);
           e) asigurarea pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul autovehiculelor cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere valabilă (copie);
           10.    documentele managerului şcolii de conducători auto, după cum urmează:
           a) decizia de numire în care trebuie să se regăsească şi obligaţiile acestuia (original);
           b) contractul de muncă înregistrat la I.T.M., precum şi extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL, după caz (copie);
           c) cazierul judiciar valabil (copie);
           d) atestatul de pregătire profesională, după caz (copie).
           11.    lista cu personalul didactic (instructori auto, profesori de legislaţie rutieră) împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează:
           a) contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. precum şi extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL; din aceste documente trebuie să reiasă faptul că şcoala de conducători auto are angajaţi minim un instructori auto şi minim un profesor de legislaţie rutieră (copie);
           b) cazierul judiciar valabil (copie);
           c) atestatul profesional valabil (copie faţă-verso);
           d) avizul medical valabil având menţiunea „apt instructor auto” și/sau „apt profesor legislaţie” (copie);
           e) avizul psihologic având menţiunea „apt instructor auto” și/sau „apt profesor legislaţie” (copie);
           Observație: Avizul medical și avizul psihologic al instructorilor auto trebuie să fie efectuat la o unitate agreată de către Ministerul Transporturilor pe siguranța circulației; 
           12.    contractul de prestări servicii, încheiat cu o unitate medicală, unitate de cruce roşie, cabinet medical individual sau contractul de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică; în cazul încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică este necesară şi prezentarea unei copii a diplomei de studii de specialitate, care să ateste pregătirea în domeniu (copie);
           13.    declaraţie pe proprie răspundere (model declarație), în care să se specifice dacă aceştia desfăşoară şi alte activităţi ca angajaţi sau în baza altor tipuri de contracte, precum şi dacă în cadrul acelor societăţi se află în vigoare contracte colective de muncă prin care nu este interzisă prestarea activităţii de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră (original);
           14.    lista cuprinzând echipamentele şi dotările tehnico-didactice, prevăzute în Anexa nr.3 din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/13.05.2013 din care să reiasă deţinătorul acestora.
  
Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

II.) În cazul școlilor de conducători auto organizate conform prevederilor art. 4 lit. b) din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/13.05.2013:
           1. cerere-tip (original);
           2. documentul de plată (original sau copie), (tarifele pot fi vizualizate aici);
           3. certificat de înregistrare eliberat de O.N.R.C. corespunzător activității pentru care se solicită autorizarea (copie);
           4. documentele doveditoare pentru spaţiile deţinute (proprietate, închiriere sau comodat, după caz), cu perioada de valabilitate de minim un an, din care să reiasă că şcoala de conducători auto dispune de o sală de legislație rutieră, un spaţiu pentru activitatea de secretariat şi arhivă precum şi grup sanitar; sala de legislaţie rutieră trebuie să asigure un spaţiu minim necesar pentru 8 cursanţi care efectuează pregătirea în același timp şi poate fi folosită la pregătirea teoretică de cel mult 4 şcoli de conducători auto organizate conform prevederilor art. 4 lit. b) din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/2013;
Observații:
           a) în situaţia în care sala de legislaţie rutieră nu se află în aceeaşi locaţie cu sediul profesional în care instructorul auto a fost autorizat ca persoană fizică autorizată, acesta trebuie să prezinte documentele doveditoare privind deţinerea acestuia, cu perioada de valabilitate de minim un an  (proprietate, chirie sau comodat, după caz), precum şi certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru luarea acestuia în evidenţă ca punct de lucru (conform prevederilor art.14 alin. (3) din O.U.G. nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
           b) contractul de închiriere în vederea dovedirii deţinerii spaţiului/spaţiilor prevăzut/prevăzute anterior încheiat între o persoană fizică şi persoana fizică autorizată trebuie înregistrat la Administraţia Financiară.
           5. documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru poligonul utilizat pentru instruirea practică în conducerea auto, în situaţia în care şcolile de conducători auto solicită autorizarea şi pentru cel puţin una din categoriile AM, A1, A2 sau A (copie).
6. permisul de conducere valabil (copie);
7. cazierul judiciar valabil (copie);
           8. avizul medical valabil având menţiunea „apt instructor auto” şi/sau „apt profesor legislaţie” valabil, după caz (copie);
           9. avizul psihologic având menţiunea „apt instructor auto” şi/sau „apt profesor legislaţie” valabil, după caz (copie);
           Observație: avizul medical și avizul psihologic al instructorilor auto trebuie să fie efectuat la o unitate agreată de către Ministerul Transporturilor pe siguranța circulației;
           10. carte de muncă, adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă şi/sau extras după registrul electronic general de evidenţă al salariaţilor REVISAL din care să rezulte faptul că a fost angajat ca instructor auto la o şcoală de conducători auto o perioadă de minim 5 ani sau copie a autorizaţiei de instructor auto;
           11. lista cu personalul didactic (profesor/profesori de legislaţie rutieră) împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează (original):
           a) contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. precum şi extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL; din aceste documente trebuie să reiasă faptul că şcoala de conducători auto are angajat minim un profesor de legislaţie rutieră; se exceptează situația în care solicitantul autorizației este și profesor de legislație în cadrul acelei școli de conducători auto (copie);  
           b) cazierul judiciar valabil (copie);
           c) atestatul profesional valabil (copie faţă-verso);
           d) avizul medical valabil având menţiunea „apt profesor legislaţie” (copie);
           e) avizul psihologic valabil având menţiunea „apt profesor legislaţie” (copie);
           Observație: În situația în care solicitantul autorizației de școală de conducători auto vrea să presteze și activitatea de profesor de legislație rutieră în cadrul acesteia, printre documentele în termen de valabilitate enumerate la acest punct este necesară depunerea la dosar doar a atestatului de profesor de legislație rutieră, avizul medical având menţiunea „apt profesor legislaţie” și avizul psihologic având menţiunea „apt profesor legislaţie” (copie);
           12. documentele managerului şcolii de conducători auto, după cum urmează:
 a) decizia de numire în care trebuie să se regăsească şi obligaţiile acestuia (original);
           b) contractul de muncă înregistrat la I.T.M. sau extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL, în situaţia în care managerul şcolii de conducători auto este profesorul de legislaţie rutieră și este altă persoană decât solicitantul autorizației de școală de conducători auto (copie);
           13. declaraţii pe proprie răspundere (model declarație), în care să se specifice dacă instructorul auto care solicită autorizarea (P.F.A.) şi profesorul/profesorii de legislaţie rutieră desfăşoară şi alte activităţi ca angajaţi sau în baza altor tipuri de contracte, precum şi dacă în cadrul acelor societăţi se află în vigoare contracte colective de muncă prin care nu este interzisă prestarea activităţii de instructor auto și/sau profesor de legislaţie rutieră (originale)   
           14. contractul de prestări servicii, încheiat cu o unitate medicală, unitate de cruce roşie, cabinet medical individual sau contractul de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică; în cazul încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică este necesară şi prezentarea unei copii a diplomei de învăţământ de specialitate, care să ateste pregătirea în domeniu (copie);
           15. lista cuprinzând toate vehiculele utilizate (minim câte un vehicul pentru fiecare din categoriile solicitate) împreună cu următoarele documente pentru fiecare în parte (original):
           a) cartea de identitate din care să rezulte că vehiculul este deţinut cu drept de proprietate, excluzând coproprietate, sau pe baza unui contract de leasing, caz în care va fi anexată şi copia contractului de leasing, (copie);
           b) certificatul de înmatriculare împreună cu anexa, din care să rezulte că aceasta are inspecţia tehnică periodică valabilă – ITP tip „şcoală” (copie);
           c) certificatul de agreare valabil; sunt exceptate vehiculele utilizate la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria AM (copie);
           d) asigurarea obligatorie RCA valabilă (copie);
           e) asigurarea pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul autovehiculelor cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere valabilă (copie);
           16. lista cuprinzând echipamentele şi dotările tehnico-didactice, prevăzute în Anexa nr.3 din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/13.05.2013 din care să reiasă deţinătorul acestora (original).
          
Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.
 

 

Acte normative care reglementează activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere
Informatii utile referitoare la situatia furnizorilor autorizati de software didactice, conţinutul minimal al software-ului specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră si conducere  preventivă, conţinutul minimal al softului didactic specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului
  • Publicam aici situatia furnizorilor autorizati de software didactice, prevazute in anexa 2 din OMTI 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, necesare pregatirii teoretice in cadrul scolilor de conducatori auto.
  • Publicam aici Conţinutul minimal al software-ului specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră si conducere  preventivă;
  • Publicam aici Conţinutul minimal al softului didactic specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului;
  • Cererea pentru eliberarea autorizatiei pentru scoala de conducatori auto aici.