Intrebari frecvente

Cum se poate obţine certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane?

Certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane se poate obţine în urma efectuării unui curs la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, curs care se finalizează cu un examen.

Lista centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de către Ministerul Transporturilor este disponibilă pe site – ul www.mt.ro.

Care sunt condiţiile de autorizare a instructorului auto?

„În conformitate cu prevederile art. 4814 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/205 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, instructorul de pregătire practică prevăzut la alin.(1) poate fi autorizat numai dacă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, a fost angajat cel puţin 3 ani cu normă întreagă sau a activat cel puţin 6 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate sau dacă face dovada că a deţinut autorizaţie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi/sau atestatul în ultimii 3 ani”. 

Care sunt condiţiile de autorizare a unei şcoli de conducători auto?

Autorizarea şcolilor de conducători auto se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto prevăzute în anexa nr. 2 la O.M.T.I. nr. 1019/2009:

Art. 6

(1) Autorizarea şcolilor de conducători auto, se face de către Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., numai daca sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii referitoare la:

  1. onorabilitate;
  2. baza materială;
  3. competenţa profesională.

(2) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzuta la alin. (1) lit. a), dacă persoana care conduce si organizează activitatea şcolii de conducători auto, reprezentând şcoala în relaţia cu autorităţile:

  1. nu a fost condamnată pentru infracţiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate;
  2. nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.; o persoana fizica este declarata inaptă pentru a conduce activitatea daca a îndeplinit această funcţie la o şcoala de conducători auto căreia i-a fost anulată autorizaţia, din vina acesteia.

(3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă solicitantul face dovada ca:

  1. deţine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un număr minim de 2 vehicule pentru categoria B, cu excepţia şcolilor de conducători auto prevăzute la art. 5 lit. a), care pot deţine un singur vehicul pentru categoria B; în cazul în care solicită autorizarea si pentru alte categorii, trebuie să deţină minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie. Vehiculele utilizate la pregătirea practică trebuie sa îndeplinească condiţiile şi să aibă dotarea minima necesară prevăzute în anexele nr. 1a si nr. 1b la prezentele norme, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodica efectuată în condiţiile legii, şi să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere.
  2. deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau cu contract de închiriere, spaţii adecvate procesului de învăţământ, care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum şi spaţiul necesar garării vehiculelor, conform prevederilor art. 3. În cazul în care, spaţiul necesar desfăşurării cursurilor este deţinut în proprietate de către asociatul unic sau unul dintre asociaţii scolii de conducători auto, acest spaţiu poate fi transmis spre folosinţă şcolii de conducători auto şi printr-un contract de comodat. Spaţiile deţinute în folosinţă exclusivă si permanentă menţionate anterior, vor fi folosite numai în scop didactic.
  3. are echipamentele şi dotarea tehnico-didactică proprii, corespunzătoare conţinutului programelor şcolare de pregătire teoretica şi instruire practică în conducerea auto, prevăzute în raportul de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(4) Se consideră îndeplinita condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă şcoala face dovada ca:

  1. are angajaţi, cu contract de muncă pe o perioada nedeterminată, cu norma întreagă, minim 2 instructori auto, şi un profesor de legislaţie rutiera atestat; unul dintre instructorii auto sau unul dintre profesorii de legislaţie rutiera poate fi şi desemnat să conducă şi să organizeze activitatea şcolii de conducători auto;
  2. are încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate medicala, unităţi de cruce roşie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract încheiat în condiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".

Ce fel de activităţi se pot desfăşura cu autovehicule care prin construcţie şi echipare au 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto’’?

În conformitate cu prevederile art. II, pct. 7 din OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, se pot efectua cu astfel de  autovehicule numai transport în regim de închiriere prevăzut în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Documentele, precum si condiţiile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea acestui transport pot fi solicitate de la autorităţile locale emitente.

Autoritatea Rutiera Romana - ARR este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare sub nr. 17392.

Toate persoanele juridice care transmit date catre Autoritatea Rutiera Romana - ARR, ce intra sub incidenta Legii 677/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a se inregistra ca operator de date cu caracter personal.

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA ESTE IN CURS DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM ON-LINE DE SOLICITARE A DOCUMENTELOR SPECIFICE

Parteneri

Informatii utile

Info utile transport pers. Info utile transport marfuri
Eliberare licente transport Eliberare atestate
Transport marfuri periculoase - ADR
Intrebari frecvente Legislatie nationala