Şcoli conducători auto

Începând cu data de 01.07.2014 şcolile de conducători auto vor introduce toţi cursanţii cu care încheie contracte de şcolarizare în vederea efectuării pregătirii necesare obţinerii permisului de conducere în Registrul Naţional al Cursanţilor. Pâna la data de 15.07.2014 şcolile de conducători auto vor înscrie cursanţii în paralel, atât în Registrul Naţional al Cursanţilor cât şi în Registrul unic de evidenţa a cursanţilor.

Accesul în Registrul Naţional al Cursanţilor se face pe baza unui user si a unei parole obţinute în urma completării formularului electronic de cerere cheie de acces disponibil aici. In urma obtinerii datelor de autentificare accesul in aplicatie se va efectua aici.

Pentru fiecare cursant înscris, aplicaţia va genera un cod unic naţional, cod care va fi menţionat pe celelalte documente şcolare prevăzute în O.M.T. nr.75/2014.

Va rugam sa transmiteti in continuare observatiile dumneavoastra pe adresa de email: raportarionline@arr.ro

In cazul in care este afisata urmatoarea atentionare "There is a problem with this website's certificate" urmati instructiunile disponibile aici

Pentru mai multe informatii privind completarea Registrului National al Cursantilor va rugam sa consultati manualul de utilizare disponibil aici.

Scolile de conducatori auto autorizate de Autoritatea Rutiera Romana - ARR precum si instructorii de pregatire practica autorizati de Autoritatea Rutiera Romana - ARR

Dosarul depus la Agenţia ARR trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cerere-tip (original);
 2. documentul de plată (original sau copie), (tarifele pot fi vizualizate aici);
 3. certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie);
 4. actul constitutiv pentru societăţile comerciale sau regiile autonome ori actul doveditor în cazul şcolilor organizate la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale sau organizate de instituţii de învăţământ particular acreditate, precum şi organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naţionale, din care să rezulte că acestea au ca obiect de activitate pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere – Codul CAEN 8553 Şcoli de conducere (pilotaj) (copie);
 5. certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru punctul de lucru/sucursala/filială, în cazul în care sala/sălile de pregătire teoretică, sala folosită ca secretariat şi arhivă şi grupul sanitar se află în altă locaţie decât cea în care se află sediul societăţii comerciale/regiei autonome/grupului şcolar (copie);
 6. documentele doveditoare pentru spaţiile deţinute în exclusivitate şi permanent (proprietate, închirie sau comodat, după caz), cu perioada de valabilitate de minim un an, din care să reiasă că şcoala  de  conducători  auto  dispune  de  cel  puţin  o  sală  folosită  pentru  desfăşurarea  cursurile  de legislaţie rutieră şi suplimentar cel puţin o altă sală folosită pentru desfăşurarea cursurilor de cunoaştere a automobilului (copie);
  Observaţii:
  a) dovedirea deţinerii spaţiilor minime necesare prin contract de comodat poate fi folosită doar în situaţia în care respectivul spaţiu este deţinut de asociatul unic sau de unul dintre asociaţii şcolii de conducători auto.
  b) contractul de închiriere în vederea dovedirii deţinerii spaţiului minim prevăzut anterior încheiat între o persoană fizică şi şcoala de conducători auto trebuie înregistrat la Administraţia Financiară.
 7. documentul de folosinţă, cu perioada de valabilitate de minim un an, pentru poligonul utilizat pentru instruirea practică în conducerea auto, în situaţia în care şcolile de conducători auto solicită autorizarea şi pentru cel puţin una din categoriile AM, A1, A2 sau A (copie).
 8. documentul de folosinţă pentru spaţiul necesar garării vehiculelor utilizate la pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv şi Tb (copie);
 9. lista cuprinzând toate vehiculele utilizate (minim două vehicule pentru categoria B cu excepţia şcolilor organizate conform prevederilor art.5 lit.a) din anexa nr. 2 la O.M.T. nr.75/03.02.2014 care trebuie să deţină minim un vehicul pentru categoria B, minim câte un vehicul pentru fiecare din celelalte categorii solicitate) împreună cu următoarele documentele pentru fiecare în parte:
  a) cartea de identitate din care să rezulte că vehiculul este deţinut cu drept de proprietate, excluzând coproprietatea (copie) sau pe baza unui contract de leasing, caz în care va fi anexat şi contractul de leasing (copie);
  b) certificatul de înmatriculare împreună cu anexa, din care să rezulte că aceasta are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate – ITP tip „şcoală” (copie);
  c) certificatul de agreare; sunt exceptate vehiculele utilizate la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria AM (copie);
  d) asigurarea obligatorie RCA (copie);
  e) asigurarea pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul autovehiculelor cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere (copie);
 10. documentele persoanei care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, după cum urmează:
  a) decizia de numire în care trebuie să se regăsească şi obligaţiile acestuia prevăzute la art.13 din anexa nr.2 la ordin  (original);
  b) contractul de muncă înregistrat la I.T.M. după caz, precum şi extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL (copie);
  c) cazierul judiciar valabil (copie);
  d) atestatul de pregătire profesională, după caz (copie).
 11. lista cu personalul didactic (instructori auto, profesori de legislaţie rutieră) împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează:
  a) contractul individual de muncă precum şi extras după registrul electronic general de evidenţă a salariaţilor REVISAL; din aceste documente trebuie să reiasă faptul că şcoala de conducători auto are angajaţi minim doi instructori auto şi minim un profesor de legislaţie rutieră  - excepţie fac şcolile de conducători auto organizate conform prevederilor art.5 lit.a) din anexa nr. 2  din O.M.T. nr.75/2014 care trebuie să dovedească că au angajaţi minim un instructor auto şi minim un profesor de legislaţie rutieră - (copie);
  b) cazierul judiciar valabil (copie);
  c) atestatul profesional valabil (copie faţă-verso);
  d) avizul medical valabil având menţiunea „apt instructor auto” sau „apt profesor legislaţie” (copie);
  e) avizul psihologic având menţiunea „apt instructor auto” sau „apt profesor legislaţie” (copie);
 12. contractul de prestări servicii, încheiat cu o unitate medicală, unitate de cruce roşie, cabinet medical  individual  sau  contractul  de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică; în cazul încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică este necesară şi prezentarea unei copii a diplomei de specialitate, care să ateste pregătirea în domeniu (copie);

Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: "Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul".

Dosarul depus la Agenţia ARR trebuie să conţină următoarele documente: 

 1. cerere-tip (original) ;
 2. documentul de plată (original sau copie), (tarifele pot fi vizualizate aici);
 3. certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului corespunzător activităţii pentru care se solicită autorizarea (copie);
 4. permisul de conducere auto, cazierul judiciar, atestatul de pregătire profesională de instructor auto şi avize medical şi psihologic (copie); 
 5. lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pentru fiecare categorie solicitată împreună cu documentele pentru fiecare în parte, după cum urmează:
  a) cartea de identitate din care să rezulte că vehiculul este deţinut de solicitant cu drept de proprietate, excluzând coproprietatea, sau pe baza unui contract de leasing, caz în care va fi anexată copia contractului de leasing, după caz (copie);
  b) certificatul de înmatriculare împreună cu anexa, din care să rezulte că aceasta are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate – ITP tip „şcoală” (copie);
  c) certificatul de agreare; sunt exceptate vehiculele utilizate la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria AM; (copie);
  d) asigurarea obligatorie RCA (copie);
  e) asigurarea pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul autovehiculelor cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere (copie);
 6. carte de muncă sau adeverinţă eliberată de I.T.M. din care să rezulte faptul că a fost angajat în cadrul unei şcoli de conducători auto ca instructor auto o perioadă de minim 5 ani (copie);
 7. dovada că a deţinut autorizaţie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. conform prevederilor O.M.T. nr.146/1999 (după caz);
 8. cazierul auto din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislaţia în vigoare, având valabilitate de 30 de zile, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislaţia în vigoare (original); 
 9. cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute la art.5 alin.(1) lit. f) din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.75/2013, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia (original);        

Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, având înscris expres pe fiecare dintre acestea: "Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

Informatii utile referitoare la situatia furnizorilor autorizati de software didactice, conţinutul minimal al software-ului specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră si conducere  preventivă, conţinutul minimal al softului didactic specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului
 • Publicam aici situatia furnizorilor autorizati de software didactice, prevazute in anexa 2 din OMTI 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, necesare pregatirii teoretice in cadrul scolilor de conducatori auto.
 • Publicam aici Conţinutul minimal al software-ului specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră si conducere  preventivă;
 • Publicam aici Conţinutul minimal al softului didactic specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului;
 • Cererea pentru eliberarea autorizatiei pentru scoala de conducatori auto aici.
 • Cererea pentru eliberarea autorizatiei pentru instructori auto aici.